مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه COVER RG45
مشخصات RG45
سازنده
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه HOOD25*
مشخصات /
سازنده 448 150
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه HOOD15 BLACK
مشخصات
سازنده ##*
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,600
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه HOOD15*15
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه HOOD9*25
مشخصات db
سازنده
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه HOOD37/B
مشخصات db
سازنده 150
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه HOODCENT50
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه HOOD9*
مشخصات DB
سازنده M12 TAIWA
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه HOOD9
مشخصات db
سازنده ##M12
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه HOOD15
مشخصات 150db
سازنده ##Q11 M12
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HOOD25
مشخصات
سازنده ##*** M12
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه HOOD37
مشخصات SH db
سازنده M12 W27
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه HOOD25*25
مشخصات A db
سازنده M3
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه HOOD25.
مشخصات METAL
سازنده
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 62,000
قیمت نقدی به ریال 56,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HOOD37.
مشخصات METAL
سازنده ##
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 82,000
قیمت نقدی به ریال 74,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه HOOD50
مشخصات db
سازنده M12
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه HOOD15/
مشخصات METAL
سازنده m3 ##448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HOOD25**
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh