مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 16:20:35 1401/7/6
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PHF
مشخصات PIN TEL
سازنده M12 DEN
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه TEL2F
مشخصات TEL 2PIN/FM
سازنده M12!! 209
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TEL2/CIR FM
مشخصات CIR 2PIN/FM
سازنده m12##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PIN/TEL CIR
مشخصات
سازنده ##M12
دسته بندی CIR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه XH-2P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده M12 W27
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه XH-3P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده M12 W27
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه XH-2P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه XH-2P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده M12
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TEL3S/FM/CIR
مشخصات CIR 3PIN/FM
سازنده M12 ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TEL 2P/WIRE
مشخصات
سازنده
دسته بندی CIR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,861
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه XH-4P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده M12
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TEL9/S
مشخصات SMD 1*9S
سازنده
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TEL3F
مشخصات 3PIN/FM (3)
سازنده ## M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه TEL2R/M/CIR
مشخصات CIR 2PIN/R/M
سازنده ## M12
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TEL2M/S
مشخصات TEL 2PIN/ M/STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TEL2/CIR M
مشخصات CIR 2PIN/M/S
سازنده M12
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه XH-6P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده !! M12
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه XH-4P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه XH-3P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ## M12
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TEL4F/CIR
مشخصات CIR 4PIN/FM
سازنده M12 ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TEL3M/S
مشخصات (3)
سازنده ## M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه XH-5P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ## M12
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TEL3S/M/CIR
مشخصات CIR 3PIN/S/M
سازنده ##M12
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TEL2M/R
مشخصات TEL 2PIN/ M/RIGHT
سازنده M12!!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه XH2/M/S MIN
مشخصات XH2/M/S MINI RM 2M (GAL24)
سازنده M12
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه XH-5P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده M12
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه TEL5F
مشخصات (3)
سازنده ##M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TEL3M/R
مشخصات
سازنده !! M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PIN ATX*
مشخصات PIN ATX
سازنده ## M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PIN ATX
مشخصات PIN ATX
سازنده ##M12
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TEL4F
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه XH-3P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده M12
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه XH-7P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده M12
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه TEL7F
مشخصات (3)
سازنده !!M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه TEL5/CIR FM
مشخصات CIR 5PIN/FM
سازنده M12 ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه XH-6P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده ## M12
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TEL6F
مشخصات (3)
سازنده M12!!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه TEL3R/M/CIR
مشخصات CIR 3PIN/R/M
سازنده ## M12
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه XH2/M/R MIN
مشخصات MALE RIGHT MINI
سازنده M12
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه XH4/M/S MIN
مشخصات XH4/M/S/MINI RM 2M GAL1
سازنده M12
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه XH-8P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده M12
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه XH-4P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## M12
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TEL6/CIR FM
مشخصات CIR 6PIN/FM
سازنده M12
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TEL5M/S
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TEL4M/S
مشخصات (3)
سازنده M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TEL4 M/CIRCL
مشخصات CIR 4PIN/S/M
سازنده M12
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TEL7S/FM/CIR
مشخصات CIR 7PIN/FM
سازنده m12##
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,600
قیمت نقدی به ریال 4,200
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TEL11F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,400
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه XH-9P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده M12
دسته بندی XH9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه TEL4R/M/CIR
مشخصات CIR 4PIN/R/M
سازنده ## M12
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه TEL8F
مشخصات
سازنده ##M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TEL6M/S
مشخصات
سازنده ##M12 A6
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه XH-5P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## m12
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه XH-10P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ## M12
دسته بندی XH10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه TEL5M/S/CIR
مشخصات CIR 5PIN/S/M
سازنده m12##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه XH-2PIN/S
مشخصات MALE AND FEMALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,300
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه XH3/M/S MIN
مشخصات XH3/M/S MINI RM 2M GAL24
سازنده M12
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,400
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه TEL9F
مشخصات
سازنده M12 DEN
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,400
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه XH-2PIN/R
مشخصات MALE AND FEMALE RIGHT ANGLE90
سازنده M12
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه TEL2S
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TEL11M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه XH-8P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ## M12
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,200
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه XH-7P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده M12 133
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,200
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه TEL8S/FM/CIR
مشخصات CIR 8PIN/FM
سازنده m12##
دسته بندی C8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه TEL7S/M/CIR
مشخصات CIR 7PIN/S/M (O)
سازنده m12##
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه XH5/M/S MIN
مشخصات XH5/M/S/MINI RM 2M
سازنده M12
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه XH-12P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده m12
دسته بندی XH12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه XH-6P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## M12
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه TEL5R/M/CIR
مشخصات CIR 5PIN/R/M
سازنده ## m12
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه TEL15F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TEL10F
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه TEL10/FM/CIR
مشخصات CIR 10PIN/FM
سازنده M12##
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TEL9/FM/CIR
مشخصات CIR 9PIN/FM
سازنده M12
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,300
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه TEL5M/R
مشخصات
سازنده !!M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه TEL2S/CIRCLE
مشخصات CIR 2PIN/S
سازنده M12##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه TEL2R/CIR
مشخصات CIR 2PIN/RIGHT
سازنده ## M12
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه TEL6S/CIR/M
مشخصات CIR 6PIN/S/M
سازنده m12##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه TEL11M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه XH-7P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## M12
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه XH-10P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## M12
دسته بندی XH10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه TEL7M/S
مشخصات
سازنده ##M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه TEL6R/M/CIR
مشخصات CIR 6PIN/R/M
سازنده ## M12
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TEL2R
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه XH-9P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده FOB M12
دسته بندی XH9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه TEL3S/CIRCLE
مشخصات CIR 3PIN/S
سازنده M12##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه TEL12F
مشخصات
سازنده !! m11
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TEL12/FM/CIR
مشخصات CIR 12PIN/FM
سازنده M12##
دسته بندی C12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه XH-3P/S
مشخصات MALE AND FEMALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه XH-10P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده M12
دسته بندی XH10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه TEL3S
مشخصات (O)
سازنده ## M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه TEL15M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه XH-8P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## M12
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه TEL8S/M/CIR
مشخصات CIR 8PIN/S/M
سازنده M12##
دسته بندی C8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه TEL8M/S
مشخصات
سازنده ## m12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه TEL8M/R
مشخصات
سازنده !! M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه TEL7R/M/CIR
مشخصات CIR 7PIN/R/M
سازنده ## m12
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه TEL4M/R
مشخصات (3)
سازنده !!M12
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه TEL10M/S/CIR
مشخصات CIR 10PIN/S/M
سازنده M12
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه XH-9P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ## M12
دسته بندی XH9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,100
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه TEL9S/M/CIR
مشخصات CIR 9PIN/S/M
سازنده M12
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,100
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh