مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:32:15 1397/9/22
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SCM26R
مشخصات PHL IDC 4A
سازنده !!
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,250
قیمت نقدی به ریال 3,850
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SCM10R
مشخصات PHL IDC
سازنده !!
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SCM64R
مشخصات PHL IDC
سازنده !!SH
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SCM60S
مشخصات PHL IDC
سازنده !!
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SCM30R
مشخصات PHL IDC
سازنده !!4A
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,200
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SCM26S
مشخصات PHL IDC
سازنده ##m3 150
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SCM34S
مشخصات PHL IDC (A)
سازنده ##150
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,600
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SCM50FC
مشخصات
سازنده
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SCM40S
مشخصات (B) PHL IDC A
سازنده ##
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,300
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SCM40R
مشخصات PHL IDC
سازنده 4A
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SCM60R
مشخصات PHL IDC
سازنده !!4A
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SCM14S
مشخصات (B) PHL IDC
سازنده !!
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه SCM34R
مشخصات SH(m) IDC
سازنده m3 !!SH
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SCM14R
مشخصات PHL IDC
سازنده ##
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SCM24S
مشخصات PHL IDC
سازنده ## J29
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SCM64S
مشخصات PHL IDC
سازنده !!150
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SCM16R
مشخصات PHL IDC Z(m
سازنده !!m3
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SCM10S
مشخصات PHL IDC
سازنده m3
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SCM20S
مشخصات (B) PHL IDC
سازنده ##
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه SCM20R
مشخصات PHL IDC
سازنده !!M
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SCM30S
مشخصات PHL IDC
سازنده ##SH M3
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SCM16S
مشخصات PHL IDC
سازنده m3 !
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SCM14S*
مشخصات (GAL9)
سازنده
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SCM50S
مشخصات PHL IDC
سازنده !!m3
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SCM50R
مشخصات PHL IDC
سازنده !!N/S M3
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SCM24R
مشخصات PHL IDC
سازنده ## J29
دسته بندی SCM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh