مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:26:25 1397/9/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PHONIX2S/D
مشخصات
سازنده ##N/S DE
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PHONIX2R/D
مشخصات
سازنده ##N/S DEGS
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SELF1.8MH*
مشخصات SELF 1800UH (SELF37)
سازنده ##
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PHONIX2S
مشخصات
سازنده ** m3
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه PHONIX2R
مشخصات 5.08mm
سازنده ##KAI m3
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PHONIX3S/D
مشخصات
سازنده ##N/S DEG
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PHONIX6/F/
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PHONIX3S/G
مشخصات
سازنده ## KAI m3
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PHONIX3R
مشخصات
سازنده ##KAI m3
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PHONIX13S/G
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,200
قیمت نقدی به ریال 18,200
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PHONIX2S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##m3
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PHONIX2R.
مشخصات 3.81mm
سازنده m3
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PHONIX15S
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,300
قیمت غیر نقدی به ریال 23,400
قیمت نقدی به ریال 19,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PHONIX4S/G
مشخصات
سازنده ## KAI m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PHONIX4R
مشخصات
سازنده ##KAI m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PHONIX15R/G
مشخصات FON15R DEG
سازنده ## N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,500
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PHONIX5S/G
مشخصات
سازنده ## KIA m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 28,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PHONIX5R
مشخصات
سازنده ## KAI m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PHONIX3S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,500
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PHONIX3R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,500
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PHONIX13S/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,500
قیمت نقدی به ریال 28,600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PHONIX13R/G
مشخصات
سازنده ##DEG N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,500
قیمت نقدی به ریال 28,600
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PHONIX6S/G
مشخصات
سازنده ## KAI m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PHONIX6R
مشخصات
سازنده ##KAI m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PHONIX3R/D
مشخصات
سازنده ##DEG m3
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PHONIX2R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M3
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه PHONIX7S/G
مشخصات
سازنده ## KIA m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PHONIX7R
مشخصات
سازنده ## KAI m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PHONIX16R/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,200
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PHONIX4S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##N/S
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PHONIX4R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PHONIX8S/G
مشخصات
سازنده ##KA m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PHONIX8R
مشخصات
سازنده ##KA m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PHONIX5F
مشخصات /
سازنده !!
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PHONIX4S/D
مشخصات
سازنده ##DEG m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PHONIX4R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEG m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PHONIX9S/G
مشخصات D89
سازنده ## KAI M3
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PHONIX9R
مشخصات
سازنده ## KAI m3
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه PHONIX5S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,500
قیمت نقدی به ریال 47,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PHONIX5R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,500
قیمت نقدی به ریال 47,500
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PHONIX5S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه PHONIX5R/D
مشخصات
سازنده ##DEGSN m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه PHONIX10S/G
مشخصات
سازنده ## KAI M3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PHONIX10R/G
مشخصات
سازنده KAI M3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه PHONIX6S.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,000
قیمت نقدی به ریال 57,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PHONIX6R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,000
قیمت نقدی به ریال 57,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PHONIX6S/D
مشخصات
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PHONIX6R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PHONIX13R/K
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 78,000
قیمت غیر نقدی به ریال 71,500
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PHONIX11S/G
مشخصات
سازنده ## M3
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PHONIX11R
مشخصات
سازنده ## KAI M3
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PHONIX7S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,500
قیمت نقدی به ریال 66,500
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه PHONIX7R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,500
قیمت نقدی به ریال 66,500
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PHONIX4R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 76,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PHONIX7S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PHONIX7R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه PHONIX12S/G
مشخصات D89
سازنده ## KAI M3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PHONIX12R/G
مشخصات
سازنده ## KAI M3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PHONIX8S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 84,000
قیمت نقدی به ریال 76,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PHONIX8R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 84,000
قیمت نقدی به ریال 76,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PHONIX8S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PHONIX8R/D
مشخصات
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PHONIX14S/G
مشخصات 2A
سازنده ## M3
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 93,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PHONIX14R/G
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 93,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه PHONIX5R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PHONIX9S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 94,500
قیمت نقدی به ریال 85,500
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PHONIX9R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 94,500
قیمت نقدی به ریال 85,500
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه PHONIX9S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه PHONIX9R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PHONIX10S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه PHONIX10R.
مشخصات 3.81MM
سازنده
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه PHONIX16R/G
مشخصات
سازنده ## M3
دسته بندی FON16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 96,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه PHONIX10S/D
مشخصات
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه PHONIX10R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه PHONIX6R/L
مشخصات 7.62
سازنده M3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 114,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه PHONIX17R/G
مشخصات
سازنده ## M3
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 113,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه PHONIX18R/G
مشخصات
سازنده ## M3
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 118,000
قیمت نقدی به ریال 108,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه PHONIX11S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه PHONIX11R/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه PHONIX19R/G
مشخصات
سازنده ## m3
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 126,000
قیمت نقدی به ریال 114,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه PHONIX7R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 133,000
قیمت نقدی به ریال 119,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه PHONIX12S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PHONIX12R/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه PHONIX20R/G
مشخصات
سازنده ## m3
دسته بندی FON20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PHONIX8R/L
مشخصات 7.62
سازنده M3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 152,000
قیمت نقدی به ریال 136,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه PHONIX14R/DE
مشخصات 2A
سازنده 2DEG m3
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 155,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه PHONIX15R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه PHONIX17R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه PHONIX10R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه PHONIX18R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه PHONIX19R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه PHONIX21R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON21
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه PHONIX22R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON22
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 245,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه PHONIX9M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PHONIX9F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه PHONIX8M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه PHONIX8F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه PHONIX7R/M
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه PHONIX7M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه PHONIX7F
مشخصات
سازنده
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh