مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:26:25 1397/9/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FLAT 16PIN.
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FLAT 16PIN
مشخصات 1M*250M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FLAT 28PIN
مشخصات DVD 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,250
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FLAT 30PIN
مشخصات DVD 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,550
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه FLAT 23PIN.
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,700
قیمت نقدی به ریال 5,200
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FLAT 23PIN
مشخصات 25CM
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,700
قیمت نقدی به ریال 5,200
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FLAT 24PIN.
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450
قیمت نقدی به ریال 5,850
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FLAT 24PIN
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450
قیمت نقدی به ریال 5,850
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FLAT 32PIN
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه FLAT 30PIN.
مشخصات DVD PORTABLE 25CM
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FLAT 26PIN
مشخصات DVD PORTABLE 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FLAT 70PIN
مشخصات DVD
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FLAT 50PIN.
مشخصات DVD 30CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FLAT 50PIN
مشخصات DVD
سازنده M
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه FLAT50.
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه FLAT28
مشخصات 30.5M
سازنده ##N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 513,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FLAT10
مشخصات 30.5 M
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 670,000
قیمت نقدی به ریال 610,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FLAT16.
مشخصات 50M
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 792,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FLAT14*COLO
مشخصات 30.5 COLOR
سازنده ## N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,205,950
قیمت غیر نقدی به ریال 864,236
قیمت نقدی به ریال 723,055
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FLAT20/
مشخصات 61M
سازنده N/S OKI JA
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,342,000
قیمت نقدی به ریال 1,220,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FLAT14
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,410,000
قیمت نقدی به ریال 1,280,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه FLAT16
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,620,000
قیمت نقدی به ریال 1,470,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FLAT60.
مشخصات 30.5
سازنده ## N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,014,000
قیمت نقدی به ریال 1,830,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FLAT20
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,020,000
قیمت نقدی به ریال 1,830,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FLAT10 COLOR
مشخصات 30.5
سازنده 1##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,010,000
قیمت نقدی به ریال 1,830,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه FLAT40/COLOR
مشخصات 30.5
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,147,200
قیمت نقدی به ریال 1,952,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FLAT24
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,420,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FLAT26*
مشخصات 61M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,440,000
قیمت نقدی به ریال 2,220,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FLAT10L
مشخصات 76.5M M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,530,000
قیمت نقدی به ریال 2,300,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه FLAT26
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,620,000
قیمت نقدی به ریال 2,380,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه FLAT40
مشخصات 30.5M
سازنده !!N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,690,000
قیمت نقدی به ریال 2,440,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه FLAT30
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,020,000
قیمت نقدی به ریال 2,750,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FLAT32
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,220,000
قیمت نقدی به ریال 2,930,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FLAT34
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,420,000
قیمت نقدی به ریال 3,110,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه FLAT14L
مشخصات 76.5 M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,540,000
قیمت نقدی به ریال 3,220,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه FLAT10*COLOR
مشخصات 61
سازنده 1
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,030,000
قیمت نقدی به ریال 3,660,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه FLAT16L
مشخصات 76.5m M
سازنده ## ******
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,040,000
قیمت نقدی به ریال 3,670,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FLAT20.
مشخصات 150M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,620,000
قیمت نقدی به ریال 4,200,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FLAT24*COLOR
مشخصات 30.5
سازنده 1##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,830,000
قیمت نقدی به ریال 4,390,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه FLAT50
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,040,000
قیمت نقدی به ریال 4,580,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه FLAT20L
مشخصات 76.5M
سازنده M3
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,050,000
قیمت نقدی به ریال 4,590,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه FLAT14*COLOR
مشخصات 61
سازنده 1##TAIWA
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,640,000
قیمت نقدی به ریال 5,130,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه FLAT64
مشخصات 30.5
سازنده ## ****
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450,000
قیمت نقدی به ریال 5,860,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه FLAT16*COLOR
مشخصات 61
سازنده 1##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450,000
قیمت نقدی به ریال 5,860,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه FLAT26L
مشخصات 76.5M M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,570,000
قیمت نقدی به ریال 5,970,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه FLAT34 COLOR
مشخصات 30.5
سازنده 1##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,850,000
قیمت نقدی به ریال 6,220,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه FLAT30L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,580,000
قیمت نقدی به ریال 6,890,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه FLAT20 COLOR
مشخصات 61
سازنده 1##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,050,000
قیمت نقدی به ریال 7,320,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه FLAT34*
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,590,000
قیمت نقدی به ریال 7,800,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه FLAT64*COLOR
مشخصات 76.5
سازنده ##N/S
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,914,806
قیمت غیر نقدی به ریال 8,617,000
قیمت نقدی به ریال 7,834,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه FLAT40L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,100,000
قیمت نقدی به ریال 9,180,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه FLAT26 COLOR
مشخصات 61
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500,000
قیمت نقدی به ریال 9,520,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه FLAT30LCOLOR
مشخصات 61
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,080,000
قیمت نقدی به ریال 10,980,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه FLAT50L
مشخصات 76.5M
سازنده ##*****
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,630,000
قیمت نقدی به ریال 11,480,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه FLAT32LCOLOR
مشخصات 61M
سازنده 1
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,870,000
قیمت نقدی به ریال 11,700,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه FLAT34*COLOR
مشخصات 61M
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,690,000
قیمت نقدی به ریال 12,450,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه FLAT60
مشخصات 76.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,150,000
قیمت نقدی به ریال 13,770,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه FLAT40*COLOR
مشخصات 61M
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,100,000
قیمت نقدی به ریال 14,640,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه FLAT64L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,160,000
قیمت نقدی به ریال 14,690,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه FLAT50*COLOR
مشخصات 61M
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,130,000
قیمت نقدی به ریال 18,300,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه FLAT60*COLOR
مشخصات 61M
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,160,000
قیمت نقدی به ریال 21,960,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه FLAT64*COLO
مشخصات 61
سازنده 1##
دسته بندی FLAT 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 26,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,760,000
قیمت نقدی به ریال 23,420,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh