مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:51:12 1398/7/24
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 95V
مشخصات VARISTORE
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 2SC945/SMD
مشخصات SMD NPN SOT23 (M5)
سازنده !! NECm6
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 7D390K
مشخصات VARISTOR 25V 7MIL 39VDC (3)
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه VAR30V
مشخصات VARISTORE 30V 7MM YELLOW 7D470
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه V230 7MM
مشخصات YELLOW
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه K101/JAPON
مشخصات VARISTOR100V 7MM 60RMS 85VDC
سازنده JAPON
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JVRC 7N201K
مشخصات VAR130V 7MIL*****BLUE
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه VAR50V
مشخصات VARISTOR
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,299
قیمت نقدی به ریال 1,097
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 7D275K
مشخصات (3) 7D431K
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه VAR 470V
مشخصات 7MM BLUE 7D471
سازنده N/S 091
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه B72510T 300K
مشخصات 62 SMD 30VDC 0805
سازنده N/S
دسته بندی VARSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 7D270
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه ZOV600RA03
مشخصات (3)+VARISTOR 60V 7MM ********
سازنده N/S MAI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 7K320
مشخصات (3)
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 7D101K
مشخصات VAR 60V 7MM 100VDC BLUE (3)
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 60X050
مشخصات VARISTOR 60V 5MIL
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه K680
مشخصات VARISTOR 68V
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 5D101K
مشخصات VARISTOR 60V 5MIL 100VDC
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 14D320K
مشخصات (3) VARISTOR 14MIL 32VDC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه VAR90V
مشخصات VARISTORE
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,535
قیمت نقدی به ریال 1,316
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه VAR130V
مشخصات VARISTOR
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه VE13 1750
مشخصات VARISTOR 175VOLT 13MM
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه VE13 0151
مشخصات VARISTOR 150VOLT 13MM
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه S10K40
مشخصات VARISTOR 40Vrms 56Vdc 10MIL
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه D73ZOV151RA0
مشخصات (A) 150Vrms 7MIL
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 10D301
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه ZOV151RA04
مشخصات (3) 150V 7MM YELLOW
سازنده MAIDA*
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه VAR130VBIG
مشخصات VARISTOR
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه V56MA2B
مشخصات VARISTOR 35V,3MM MA SERIES PW
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه V33MT1B
مشخصات (A)VARISTOR MT SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه V250LS2
مشخصات A(3) 250V,7MM LS SERIES PW
سازنده ##(A)HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه V18MT1B
مشخصات (A)VARISTOR MT SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 7D621K
مشخصات VARISTOR 385V 7MIL 620VDC
سازنده 130
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 5K30
مشخصات VARISTOR 5MIL (3)
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه V39ZA05
مشخصات 39VDC 5MM 55VAC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه V33MA1B
مشخصات (3) 20V,3MM MA SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه V150LA5
مشخصات V150LA10 150VAC 10MM
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه V275LA2
مشخصات VARISTOR 275V,7MM LA SERIES
سازنده N/S HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه V230LA4
مشخصات (3) 230V,7MM LA SERIES
سازنده HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه V12ZA05
مشخصات (3) 6VAC,5MM ZA SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه V56ZA05
مشخصات VARISTOR 35V,5MM ZA SERIES
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه V270ZA05
مشخصات (3) 175V,5MM ZA SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه V250LT4
مشخصات VARISTOR 250V,7MM LT SERIES
سازنده HARRIS*N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه V220ZA05
مشخصات VARISTOR 140V,5MM ZA SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BFV421
مشخصات PNP 140V 0.1A (3) A (Q986)
سازنده M3
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 7K151
مشخصات (3) 150VDC
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 5K361
مشخصات (A)360VDC
سازنده !!
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه NV039D10
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 9G431K
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 140L10
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه V250LC4
مشخصات VARISTOR 250V,7MM LC SERIES
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه V240RA8
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه BF483
مشخصات NPN 300V 0.05A(G839)
سازنده M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 10D140
مشخصات (3) 10MIL 10VAC 14VDC
سازنده N/S!!
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 301KD10
مشخصات Z
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه V18ZA2
مشخصات VARISTOR 10V,10MM ZA SERIES
سازنده N/S HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه V250LT10
مشخصات VARISTOR 250V,10MM LT SERIES
سازنده N/S HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه V250LS10
مشخصات VARISTOR 250V,10MM LS SERIES
سازنده N/S HA
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه V230LA10
مشخصات (3) 230V,10MM LA SERIES PW
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه V150LT5X1708
مشخصات A 150VAC LT SERIES /10mm PW
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه V140LT5
مشخصات PW VAR 140V,10MM LT SERI A
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه JVR-14N151
مشخصات VARISTOR 95VAC 14MM 150VDC
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 7D201K
مشخصات (3) VARISTOR 130V 7MIL 200VDC
سازنده !!M TO 130
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,300
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه V130LA2
مشخصات Z(3) 130VAC,7MM RED
سازنده !! HARR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه GE5Z12
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه W42502
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 7D241K
مشخصات Z(3) 150V 7MIL 240VDC A
سازنده M3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 5D431K
مشخصات (3) 275V 5MIL 430VDC
سازنده !!M3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه V18Z40
مشخصات 11V 20MM
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,900
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 10D150K
مشخصات A5
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه V275L10
مشخصات VARISTON 275VAC 430DC 10D431
سازنده N/S HARRI
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه V18MLE0603NH
مشخصات Q SMD 18VDC 0603 (M 18)
سازنده
دسته بندی VARSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 14K420
مشخصات VARISTOR 420VAC 680VDC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه VAR230V
مشخصات VARISTOR 5MM
سازنده *
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه V56ZT05
مشخصات 7D560K 56V,5MM PW
سازنده HARRI N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه V430V/20MIL
مشخصات 430V/ 20MIL
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه V22ZA3
مشخصات (3) 14V,14MM ZA SERIES PW
سازنده !!HARRIS*
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه V180ZC10
مشخصات 115V,14MM ZC SERIES PW
سازنده N/S HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه V140LA5
مشخصات (3) 140VAC,10MM LA SERIE
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه DSP-201M-A21
مشخصات SUPPRESSOR 200V 20% AXIAL
سازنده 115
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 8D281
مشخصات
سازنده ##m3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 7D680K
مشخصات VARISTOR 40V 7MIL 68VDC
سازنده m5
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 7D470K
مشخصات (3) 47VDC
سازنده W98 m3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 7D271K
مشخصات Z(3) KH 175V 7MIL 270VDC
سازنده !!M3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 7D151K
مشخصات 95VAC 150VDC TO
سازنده ## m6
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 7D121K
مشخصات (3)KH 75V 7MIL 120VDC BLUE
سازنده !!M3 13
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 5D270K
مشخصات (3) VARISTOR 17V 5MIL 27VDC
سازنده !!m3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 361KD05R
مشخصات VARISTOR 230V 5MM 360VDC
سازنده m3 SAS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 14D560K
مشخصات VARISTOR 35V 14MIL 56VDC
سازنده 130
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 10MIL1405
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 10D101K
مشخصات VARISTOR 60V 10MIL 100VDC
سازنده N/S
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه V130LT10A
مشخصات (A)VARISTOR 130VAC,14MM
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 7D180
مشخصات 18VDC
سازنده M3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 10K60
مشخصات VARISTOR 60V 10MIL 85VDC Z(3)
سازنده !!
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 7D120K
مشخصات 7MIL 12VDC
سازنده m3
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 220N-140
مشخصات 140VAC 180VDC 14M
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه V320LC20
مشخصات (3) 320V/14MM LC SERIES PW
سازنده !!HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه V300LA2
مشخصات (3) 300V,7MM LA SERIES
سازنده N/S M3 HAR
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه V175LA10A
مشخصات (3) 175VAC,14MM LA SERIE
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه V130LA10
مشخصات VARISTOR 130VAC,14M LA SERI PW
سازنده HARRIS
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh