مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 12:37:06 1398/9/16
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه NOISEFILTER4
مشخصات 6A (4)
سازنده !! N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه NOISEFILTER
مشخصات 3A / (1)
سازنده !!m3 N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه ZAC2206-11
مشخصات NOISE FILTER
سازنده N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه NOISEFILTER3
مشخصات 1A (3
سازنده OKAYA m3
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه NOISEFILTER*
مشخصات 6A (2) GAL19
سازنده !!m3
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh