مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 16:20:35 1401/7/6
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه ATMEGA16-8A
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 81,170
قیمت غیر نقدی به ریال 68,479
قیمت نقدی به ریال 61,349
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه ATMEGA16-16A
مشخصات 16AU SMD 16A
سازنده N/S
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 77,923
قیمت نقدی به ریال 67,923
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه ATMEGA163L
مشخصات 4PI(X491)
سازنده ATMEL N/S
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 101,537
قیمت نقدی به ریال 92,025
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ATMEGA128-16
مشخصات M-CONT SMD 4K (N840)
سازنده ## N/S
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 143,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه AT89C1051/AT
مشخصات CMOSROMCONTROLER24PIN8BIT(F649
سازنده ATM* M45
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ATMEGA16-16P
مشخصات 16PUDIP 40PIN (4.5-5.5V)(N884)
سازنده N/S ## M40
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ATMEGA128L-8
مشخصات -8AI SMD 26 (N983)
سازنده N/S ## M42
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 810,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه ATMEGA16A-
مشخصات 16AU SMD (N843)
سازنده M12
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 930,000
قیمت نقدی به ریال 840,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه AT89C51RC
مشخصات 24JC PLCC 44PIN(J4(L164(I4)I5
سازنده M12 *ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 960,000
قیمت نقدی به ریال 874,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه ATMEGA16A-PU
مشخصات 16PU DIP (N884)
سازنده M42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ATMEGA168-20
مشخصات SMD -20AU (N845)
سازنده !!M42 AT
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه ATMEGA324PA-
مشخصات AU-TH SMD TQFP44 ORG
سازنده M42 N/S
دسته بندی MCU
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه ATMEGA16L-8
مشخصات 8AU SMD ()
سازنده N/S M42
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه ATMEGA128A
مشخصات -AU ***SMD TQFP64 (N885)
سازنده M12 444
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه ATMEGA162-16
مشخصات PU (N972)
سازنده M43
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه ATMEGA162
مشخصات V-8PU (N972)
سازنده M42
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه AT89C51RC-24
مشخصات PU DIP-40 (F496)
سازنده M12
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,760,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه ATMEGA169PV
مشخصات 8AU IC AVR MCU 8MHZ SMD(N846)
سازنده M42
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه ATMEGA103-6A
مشخصات I SMD (Q940)
سازنده M43
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه AT89C51ED2
مشخصات RLTUM VQFP44 (E5) (C346)
سازنده N/S m42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ATMEGA168A
مشخصات -PU DIP28 ORG (V219)
سازنده M55 AT
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,900,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه ATMEGA1284-P
مشخصات -PU PDIP40 (N850)
سازنده !!M45
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600,000
قیمت نقدی به ریال 3,270,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه ATMEGA1280-
مشخصات -16AU SMD TQFP100 (N930)
سازنده !!M42
دسته بندی CONT 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500,000
قیمت نقدی به ریال 35,000,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه ATMEGA163-8P
مشخصات
سازنده
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه AT89C5131A
مشخصات S3SUM PLCC (T486)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه ATMEGA16L-8A
مشخصات
سازنده ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh