مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SELF47UH/SMD
مشخصات SMD 1206
سازنده !!BOX N/S
دسته بندی SELSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BT8021-2
مشخصات DING DONG (F422)
سازنده N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BT66T-PR
مشخصات TEL RING SOUND (F421)
سازنده N/S 448
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PBL3781/102
مشخصات TELEPHONE SPEECH CIRCUIT
سازنده MOT N/S
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,175
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 7,669
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SELF47UH1210
مشخصات SMD 1210
سازنده M12
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BT8032
مشخصات ANOUNCING DINGDONG BT8040
سازنده N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه CDC304/TEX
مشخصات IUTEDOUTPUTCL(N82)(GH1)A6
سازنده TEX A6 M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BT66-19S
مشخصات SARA ( )
سازنده ## N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BT66T-ALI
مشخصات ALI (F368)
سازنده m12 N/S
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BT66T-2L
مشخصات JINGLE BELL MELODY (F278)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BT66T-28L
مشخصات AZARI MELODY (X374)
سازنده ## m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BT66 19L
مشخصات MELODY-IC3PIN (3) (F370)
سازنده m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه HT9212D/HOL
مشخصات DAILER (N655)
سازنده HOL
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BT66T-ALI S
مشخصات ALI (F419)
سازنده M12 448
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BT66T-69L
مشخصات 3 SOUND ALARM (X14)
سازنده ## M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BT66T-8L
مشخصات HAPPY BIRTHDAY ONE TIME (F369)
سازنده ##M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BT66T-8
مشخصات (F420)
سازنده ## M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BT66T-65L
مشخصات BEEP SOUND (X371)
سازنده m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BT66T-57L
مشخصات BEEP BEEP 4HZ (F318)
سازنده ## m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BT66T-29L
مشخصات AZARI MELODY (X299)
سازنده ##M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BT66T-26L
مشخصات AZARI MELODY (F372)
سازنده m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BT66T-16L
مشخصات MELODY 127NOTE ROM EYIRAN(G586
سازنده m12 2V-
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BT66T-09
مشخصات (F281)
سازنده ##m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه HT9315D/HOL
مشخصات
سازنده HOL N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,469
قیمت غیر نقدی به ریال 27,156
قیمت نقدی به ریال 24,101
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه HT9315B
مشخصات TELECOMINUCATION IC
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 32,469
قیمت غیر نقدی به ریال 27,156
قیمت نقدی به ریال 24,540
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه TL494/CHINA
مشخصات PWM/CONTROL CIRCUIT(G877)(MG0)
سازنده !!m12
دسته بندی PWM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BT66T-12L
مشخصات TO92 MELODY LOVE STORY(Q698)
سازنده M12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BT8031-4S
مشخصات DINGDONGSINGLE(3)(F279
سازنده ## M40
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BT66T-8S
مشخصات HAPPY BIRTHDAY (F319)
سازنده ## m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BT66T-68L
مشخصات IT S SMALL WORLD (F371)
سازنده # m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BT66T-35L
مشخصات BEEP BEEP 2HZ (F280)
سازنده ## m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BT66T-25L
مشخصات AZARI MELODY (F317)
سازنده m12
دسته بندی MELODY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TEA1067/PHI
مشخصات TELEPHONE SPEECH CIRCUIT(F938)
سازنده M12 PHI090
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه TEA1061/PHI
مشخصات TELEPHONE SPE CIR(F889)(A2)18p
سازنده PHI m9
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,500
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه ISD1420FIBR/
مشخصات RECORDER PLAYBACK
سازنده N/S
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه HT9202B/HOL
مشخصات DAILER (N752)
سازنده HOL M11
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه HM91650/HMC
مشخصات DAILER HM91650A 18PIN (N751)
سازنده HMC M11
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه HM91550B/HMC
مشخصات DAILER (N654)
سازنده HMC M11
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه KA2418/SAM
مشخصات RINGER CIRCUIT (F719)
سازنده M35 SAM
دسته بندی RINGER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه W91312/WIN
مشخصات TONELPULSE TELEP(G) (F752)
سازنده N/S m3
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه HM91510A/HMC
مشخصات DAILER (N702)
سازنده m3 FOR
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BT9151-3
مشخصات 16PIN A (H935)F
سازنده M12 !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه HT2860/HOL
مشخصات +CONSUMER CIRCUIT (N85)
سازنده !!M38
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 59,000
قیمت نقدی به ریال 53,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه HT9202C/HOL
مشخصات DAILER (N704) DIP20
سازنده M5
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 67,000
قیمت نقدی به ریال 61,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TL494CN/TEX
مشخصات T1 PWM CONTROLCIRCUIT(E)(F895)
سازنده m40(MG3) O
دسته بندی PWM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه S2561
مشخصات IC TONE RINGER DIP8 10V
سازنده M3 MOT
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه CABLE.
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TERMO 70 NO
مشخصات
سازنده !!M40
دسته بندی THERMO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه UM9151-3/UMC
مشخصات PULS TONE DIALE 16P(N13)F
سازنده m40
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه MC34012
مشخصات TONE RINGER DRIVER
سازنده m3 MOT
دسته بندی RINGER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه CDP6818
مشخصات RTC (X751)
سازنده N/S HAR
دسته بندی RTC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 167,750
قیمت غیر نقدی به ریال 141,679
قیمت نقدی به ریال 129,273
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TEA2031
مشخصات PARABOLIC KEYSTON CORECT(H580)
سازنده !! M35
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 154,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه HM91620A
مشخصات DAILER (N801)
سازنده M12
دسته بندی DAILER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 242,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه ISD1420P/WIN
مشخصات RECORDER PLAYBACK (N762)
سازنده m42
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه MC34014
مشخصات TELEPHON SPEECH NETWORK (Q292)
سازنده !! M35
دسته بندی SPEECH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه CA33180E
مشخصات RECORD PLAY BACK 3MINUTE VOICE
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 435,000
قیمت نقدی به ریال 395,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MT8816/MIT
مشخصات CROSS-POINT SWITCH (A2) (N290)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه DP8392
مشخصات TELECOMUNICATON INTRFACE(X889)
سازنده !!M40
دسته بندی INTERFAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 520,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه MT9085AP/MIT
مشخصات (X)COMUNICATION (2A) PLCC68
سازنده MITEL
دسته بندی INTERFAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه MT8888/ZAR
مشخصات CE (N240)
سازنده !! M42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه ISD2590/WIN
مشخصات SOLIDSTATE RECORDER (N248)
سازنده !!ISDM3
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,460,000
قیمت نقدی به ریال 1,330,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه ISD2560P
مشخصات RECORDER PLAYBACK (N665)
سازنده !!M3 ISD
دسته بندی ISD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,020,000
قیمت نقدی به ریال 1,836,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SELF50UH SMD
مشخصات SELFSMD 1.6A (Q)
سازنده
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه SELF3.3UHSMD
مشخصات SMD 3.3UH 6A
سازنده
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh