مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:32:15 1397/9/22
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه R9.53M 0805
مشخصات SMD 0805 1% A
سازنده M3
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه R7.87M 0805
مشخصات 0805 1% A
سازنده m3
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه R6.98M 0805
مشخصات SMD 1%
سازنده m3
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه R5.76M 0805
مشخصات SMD 1%
سازنده m3
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه R5.49M 0805
مشخصات SMD 0805 1% A
سازنده m3
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه R0.033 2010
مشخصات SMD 2010 O24
سازنده
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه R249 SMD*
مشخصات 0805 0.1% A
سازنده !!
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PMLL5245B
مشخصات SMD 15V MINIMELF A
سازنده
دسته بندی ZSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 2N5400
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 4127
مشخصات ic
سازنده
دسته بندی cmos
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 74VHC74D
مشخصات SMD DTR2G FLIPFLOPD TSSOP(T390
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 74AUC1G74DC
مشخصات IC SNGL POSEDG TRIGR SSOP8(T1)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 74LCX00MTCX
مشخصات TSSOP14 (I4)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 1SMB36AT3
مشخصات SMD TVS-ZENER 36V 600W SMB(N5)
سازنده !! N/S
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 4531/GS
مشخصات 13INPUT CHECKER/GEN M(F272)(G)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 40163/PHI
مشخصات +SYNCHRONOUS 4BIT,BINARY(F343)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 4520/PHI
مشخصات
سازنده PHILIPS
دسته بندی 4520
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,850
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 4051/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,861
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BAS21
مشخصات 250V 600MA SMD A(TT)O22
سازنده M3** SOT23
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 40H386/TOS
مشخصات (F345)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 4025BM/ST
مشخصات SMD (S738) (I4)(N3) NARROW
سازنده ST
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 40195/NAT
مشخصات 74C195*4BIT SHIFT REGISTER
سازنده NAT N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 40194/TEX
مشخصات (F304)
سازنده TEX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 40194/ST
مشخصات 4-BIT BIDIRECTIONAL SHIFT REG
سازنده ST *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 4568/MOT
مشخصات +PHASE,COMPARATORPROGCON(F218)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 4044/ST SMD
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه GS1M
مشخصات DIODE SMD D5 (S723)
سازنده !!M3
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 4505/SIG
مشخصات + 14PIN
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 40H241
مشخصات (Q338)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 40H000
مشخصات F
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 4042/SMD
مشخصات SMD (N3) NARROW
سازنده ST
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 40175/TEX
مشخصات 4-BIT D-TYPE REGISTER (F446)
سازنده TEX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 40175/FAI
مشخصات 4-BIT D-TYPE REGISTER (F446)
سازنده FAI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 40H051/TOS
مشخصات (G11)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 40H011/TOS
مشخصات (X727)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 4089/ST
مشخصات BINARY RATE MULTIPLEXER(F441)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 4014/RCA
مشخصات K ***** (F284)
سازنده RCA/FUJI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 4014/PHI
مشخصات HEXSCHMITTTRIGGERINVERTER(F284
سازنده PHI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 4081/FAI
مشخصات QUADRUPLR 2-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,409
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه MB8M
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 74HCT373PWP
مشخصات OCTAL D-TYPE LATCH TSSOP20(N3)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 4018/ST
مشخصات (F285)
سازنده ST *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 4018/PHI
مشخصات PROGRAMABLECOUNTERDIVIDER(F285
سازنده PHI/MOT
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 40105/HAR
مشخصات +4BIT*16WORDFIFOREGISTER(F300)
سازنده HAR
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 4520/GOL
مشخصات
سازنده GOLDSTAR
دسته بندی 4520
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 40H032/TOS
مشخصات F (X733)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,900
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 4081/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,071
قیمت نقدی به ریال 2,629
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 4027AEX
مشخصات DUAL J-K FLIP FLOP
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,071
قیمت نقدی به ریال 2,629
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 4086/ST
مشخصات (F298)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 40H004/TOS
مشخصات F (X729)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,100
قیمت نقدی به ریال 2,800
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 4081/TOS
مشخصات QUADRUPLE 2-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,189
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 4081/NEC
مشخصات QUAD 2- INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,189
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه MC14072B
مشخصات SMD (Y900) (C93) (N3)NARROW
سازنده MOT
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,150
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه HEF4012
مشخصات SMD (N3) NARROW
سازنده PHI
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,550
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 40162/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 40109/TEX
مشخصات DUAL J-KFLIP-FLOPWITH(F301)
سازنده TEX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 40108/ST
مشخصات 4*4 MULTIPLER REGISTER (F341)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SMTPA62
مشخصات SMD TRISIL 62V SMB (N5)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 74HCT574APWR
مشخصات IC OCTAL D-FLIPFLOP 20TSSOP
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 4517/HAR
مشخصات DUAL64-STAGESHIFTREG(F355) F
سازنده HAR *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 4043/TOS
مشخصات
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 4042/HARRIS
مشخصات
سازنده HAR
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 4034/MME
مشخصات HEX BUFFER (2) (F380) A*
سازنده MME *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 4022/ST
مشخصات OCOUNTER WITH 8DECODED (F286)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 40162/SIG
مشخصات +SYNCHRINOUSDECADECONTER(F394)
سازنده SIG *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 40102/TEX
مشخصات SYNCHRONOUSBCDOWNCOUNTER(F391)
سازنده TEX *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 4000/PHI
مشخصات QUADRUPLE 3-INPUT NOR(F424)(Z3
سازنده PHI/ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 4093/FAI
مشخصات
سازنده N/S FAI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 3,067
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 4031/X
مشخصات 64-STAGE SHIFT REGISTER(Q319)F
سازنده X *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 4541BCM/FAI
مشخصات SMD (T796) NARROW
سازنده !!N/S
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,250
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 45H11/GE
مشخصات 7.SEG LATCH/DECODER/DRIVER
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 4581/SPR
مشخصات (F220)
سازنده SPR/MOT
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 40H021/TOS
مشخصات (G8)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 4556/PHI
مشخصات 2A 16pin DECODER/DEMU(F198)
سازنده !! PHI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 4053*
مشخصات SMD (L649) (C47) MEDIUM
سازنده OR
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 40H365/TOS
مشخصات
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 40H020/TOS
مشخصات (X726)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 4085/PHI
مشخصات 4-BIT COMPARATOR (F338)
سازنده ##PHI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 4073BM/ST
مشخصات SMD (N3)NARROW
سازنده ST
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 4002/PHI
مشخصات (F) 4-INPUT NORGATE(F322)(MG3)
سازنده !!NXP Q
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 40102/HAR
مشخصات SYNCHRONOUSBCDOWNCOUNTER(F391)
سازنده HAR N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 4027/SMD
مشخصات SMD SO16 (S244) NARROW
سازنده PHI BOX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 4081/MOT
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,616
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه V4034D
مشخصات BIDIRECTIONAL 8-BITBUS REGISTE
سازنده BETA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,100
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 40H247/TOS
مشخصات CMOS IC N/S
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,100
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 4192BE/SCL
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 4019/YED
مشخصات 4BIT AND/OR SELECTOR GATE
سازنده YEDATA N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 4019/ST
مشخصات 4BIT AND/OR SELECTOR GATE
سازنده ST N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 40182/RCA
مشخصات LOOK-AHEADCARRYGENERATOR(F342)
سازنده RCA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,750
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 40H163/TOS
مشخصات SYNCRONOUS 4BIT (Q339)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,300
قیمت نقدی به ریال 3,900
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 40162/X
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER WITH
سازنده X N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 40162/PHI
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER
سازنده PHI N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 4045/TEX
مشخصات 21-STAGE BINARY COUNTER
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 3,950
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 74AHCT244D
مشخصات SOIC20 (BW)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 74AHCT125D
مشخصات SMD NARROW SOIC14 (N6)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 4051*
مشخصات SMD (L650) MEDIUM
سازنده OR N/S
دسته بندی CMOSSM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 40374
مشخصات (F448)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه TVC80042/
مشخصات (F813)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه TVC80016
مشخصات 80016 4069 (G712)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه HEF4023BT
مشخصات SMD (Z) (T971) (O1)
سازنده !!NXP
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh