مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:52:22 1398/3/27
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه R9.53M 0805
مشخصات SMD 0805 1% A
سازنده M3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه R7.87M 0805
مشخصات 0805 1% A
سازنده m3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه R6.98M 0805
مشخصات SMD 1%
سازنده m3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه R5.76M 0805
مشخصات SMD 1%
سازنده m3/
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه R5.49M 0805
مشخصات SMD 0805 1% A
سازنده m3 /
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه R0.033 2010
مشخصات SMD 2010 O24
سازنده
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه R249 SMD*
مشخصات 0805 0.1% A
سازنده !!
دسته بندی RSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PMLL5245B
مشخصات SMD 15V MINIMELF A
سازنده
دسته بندی ZSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 2N5400
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 4127
مشخصات ic
سازنده
دسته بندی cmos
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 74VHC74D
مشخصات SMD DTR2G FLIPFLOPD TSSOP(T390
سازنده BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 74AUC1G74DC
مشخصات IC SNGL POSEDG TRIGR SSOP8(T1)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 1SMB36AT3
مشخصات SMD TVS-ZENER 36V 600W SMB(N5)
سازنده !! N/S
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 4531/GS
مشخصات 13INPUT CHECKER/GEN M(F272)(G)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 40163/PHI
مشخصات +SYNCHRONOUS 4BIT,BINARY(F343)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 4051/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,861
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BAS21
مشخصات 250V 600MA SMD A(TT)O22
سازنده M3** SOT23
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 40H386/TOS
مشخصات (F345)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 40195/NAT
مشخصات 74C195*4BIT SHIFT REGISTER
سازنده NAT N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 40194/TEX
مشخصات (F304)
سازنده TEX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 40194/ST
مشخصات 4-BIT BIDIRECTIONAL SHIFT REG
سازنده ST *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 4568/MOT
مشخصات +PHASE,COMPARATORPROGCON(F218)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 4044/ST SMD
مشخصات SMD (K)
سازنده
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,190
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه GS1M
مشخصات DIODE SMD (S723)
سازنده !!M3 N/S
دسته بندی DIOSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 4505/SIG
مشخصات + 14PIN
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 40H241
مشخصات (Q338)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 40H000
مشخصات F
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 40H051/TOS
مشخصات (G11)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 40H011/TOS
مشخصات (X727)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 4089/ST
مشخصات BINARY RATE MULTIPLEXER(F441)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 4014/RCA
مشخصات K ***** (F284)
سازنده RCA/FUJI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 4014/PHI
مشخصات HEXSCHMITTTRIGGERINVERTER(F284
سازنده PHI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 4081/FAI
مشخصات QUADRUPLR 2-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833
قیمت نقدی به ریال 2,409
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 40105/HAR
مشخصات T1 16WORDFIFOREGISTER(F300)
سازنده HAR
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 40H032/TOS
مشخصات F (X733)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,900
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 4081/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,071
قیمت نقدی به ریال 2,629
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 4027AEX
مشخصات DUAL J-K FLIP FLOP
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,071
قیمت نقدی به ریال 2,629
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 4081/TOS
مشخصات QUADRUPLE 2-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,189
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 4081/NEC
مشخصات QUAD 2- INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,189
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 40162/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 40109/TEX
مشخصات DUAL J-KFLIP-FLOPWITH(F301)
سازنده TEX
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 40108/ST
مشخصات 4*4 MULTIPLER REGISTER (F341)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SMTPA62
مشخصات SMD TRISIL 62V SMB (N5)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 74HCT574APWR
مشخصات IC OCTAL D-FLIPFLOP 20TSSOP
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 4517/HAR
مشخصات DUAL64-STAGESHIFTREG(F355) F
سازنده HAR *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 4043/TOS
مشخصات
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 4042/HARRIS
مشخصات
سازنده HAR
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 40162/SIG
مشخصات +SYNCHRINOUSDECADECONTER(F394)
سازنده SIG *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 40102/TEX
مشخصات SYNCHRONOUSBCDOWNCOUNTER(F391)
سازنده TEX *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 4000/PHI
مشخصات QUADRUPLE 3-INPUT NOR(F424)(Z3
سازنده PHI/ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 4093/FAI
مشخصات
سازنده N/S FAI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 3,067
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 4541BCM/FAI
مشخصات SMD (T796) NARROW
سازنده !!N/S
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,250
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 45H11/GE
مشخصات 7.SEG LATCH/DECODER/DRIVER
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 4581/SPR
مشخصات (F220)
سازنده SPR/MOT
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 40H021/TOS
مشخصات (G8)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,700
قیمت نقدی به ریال 3,300
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 4556/PHI
مشخصات 2A 16pin DECODER/DEMU(F198)
سازنده !! PHI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 40H365/TOS
مشخصات
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 40H020/TOS
مشخصات (X726)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 4085/PHI
مشخصات 4-BIT COMPARATOR (F338)
سازنده ##PHI
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,900
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 40102/HAR
مشخصات SYNCHRONOUSBCDOWNCOUNTER(F391)
سازنده HAR N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 4081/MOT
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,616
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه V4034D
مشخصات BIDIRECTIONAL 8-BITBUS REGISTE
سازنده BETA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,100
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 40H247/TOS
مشخصات CMOS IC N/S
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,100
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 4192BE/SCL
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 40182/RCA
مشخصات LOOK-AHEADCARRYGENERATOR(F342)
سازنده RCA
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,750
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 40H163/TOS
مشخصات SYNCRONOUS 4BIT (Q339)
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,300
قیمت نقدی به ریال 3,900
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 40162/X
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER WITH
سازنده X N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 40162/PHI
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER
سازنده PHI N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 4045/TEX
مشخصات 21-STAGE BINARY COUNTER
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 3,950
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 74AHCT244D
مشخصات SOIC20
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 74AHCT125D
مشخصات SMD NARROW SOIC14 (N6)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 4051*
مشخصات SMD (L650) MEDIUM
سازنده OR N/S
دسته بندی CMOSSM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 40374
مشخصات (F448)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه TVC80042/
مشخصات (F813)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه TVC80016
مشخصات 80016 4069 (G712)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 40098
مشخصات (G)400
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 4556/SMD
مشخصات SMD (N3) 16pin
سازنده !JRC N/S
دسته بندی COSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,150
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه HEF4014BT
مشخصات SMD NARROW
سازنده N/S
دسته بندی CMOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 4449BE/SCL
مشخصات
سازنده SCL N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 40107/14/TOS
مشخصات DUAL J-K FLIP-FLOP WITH CLEAR
سازنده N/S TOS
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 40H160/TOS
مشخصات SYNCRONOUS DECADE COUNTER
سازنده TOS
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,900
قیمت نقدی به ریال 4,400
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 4055/TEX
مشخصات 16p TO 7-SEGMENT DECODER(F293)
سازنده TEX *
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,900
قیمت نقدی به ریال 4,400
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 40160/ST
مشخصات SYNCHRONOUSDECADECOUNTER(F302)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,900
قیمت نقدی به ریال 4,400
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 4008/MOT
مشخصات QUADRUPLE 2INPAND 4BIT(F374)F
سازنده ##m3
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 4505/X
مشخصات
سازنده X
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 4505/WW
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 4505/ST
مشخصات (F308)
سازنده ST
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 40H375
مشخصات
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 40H366
مشخصات (Q343)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 40H259
مشخصات (Q337)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 40H244
مشخصات (F447)
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 40H157
مشخصات (Q355) Q
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 40H151
مشخصات (Q997)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 40H107
مشخصات (Q953)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 40H076
مشخصات (G7)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 40H042
مشخصات F (X732)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 40H027
مشخصات (X731)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 40H010
مشخصات F (X728)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,100
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 4092
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه 4076/ST
مشخصات DUAL J-KFLIP-FLOPWITHP/C(F388)
سازنده
دسته بندی CMOS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh