مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:26:25 1397/9/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 74ACT05DR2
مشخصات SMD (N1) NARROW
سازنده MOT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 74HCTLS30
مشخصات (G)
سازنده SAM
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 74ACT377DWR2
مشخصات SMD (C19) 2A (N1)WIDE
سازنده NAT/MOT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 74HCT30/PHI
مشخصات 8-INPUT NAND GATE 2A (D116) Q
سازنده PHI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 74HCTLS240N
مشخصات (G)
سازنده SAM
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 74S51/NAT
مشخصات (G)a (3) (D153)
سازنده NAT
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 74LVC00APW
مشخصات SMD TSSOP
سازنده PH N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 74HCT30D/SMD
مشخصات 2A (Y392)(J1)(C80)(N4)K*(BD)
سازنده !!PHI NAOR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 74HC126/SSOP
مشخصات SMD SSOP (N5) 2A
سازنده !!
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 74F30/TEX
مشخصات 2A (G)(D117)
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 74AC32
مشخصات SMD (Y427) NARROW (N1)
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 74AC241/HAR
مشخصات SMD 2A (C20) (N1)WIDE
سازنده HAR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 74HC00/HAR
مشخصات +2-INPUT NAND GATE
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,535
قیمت نقدی به ریال 1,097
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 74S75
مشخصات D-F
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 74LS54/TEX
مشخصات 4-WIDE (D163) (G) Q
سازنده TEX/ST/NAT
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 74HCTLS74/X
مشخصات DUAL D-TYPE FLIPFLOPWITH(D172)
سازنده ZX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 74AS10/TEX
مشخصات
سازنده *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,250
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 74SC240
مشخصات (G)
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 74LVC00AD
مشخصات SMD (J3) NARROW
سازنده PHI
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 74LS38/HIT
مشخصات (G2)(T)*4A 2-INPUTNANDBU(D135)
سازنده HIT *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 74LS258/TEX
مشخصات 3A DATA SELECT/MUL(G)(D479)
سازنده TEX *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 74F00/SMD
مشخصات SMD (X) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 74ACT273
مشخصات
سازنده ST
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 74VHC05TTR
مشخصات 3A SMD TSSOP (BN)(N5) 2A
سازنده FANG AIR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 74LX1G07STR
مشخصات A sh SMD T6 SOT23-5
سازنده FANG AIR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 74AC174*
مشخصات SMD (Y336) MEDIUM
سازنده OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 74AC08*
مشخصات SMD (Y351) MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 74S27
مشخصات
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 74LS366/MOT
مشخصات HEX INVERTING DRIVER(G)(D535)
سازنده MOT
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 74LS156/ST
مشخصات 2 LINE DECODER/DEMULT(D310) F
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 74HCTLS20/SA
مشخصات (G) D(91)
سازنده *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 74HC02/SMD
مشخصات SMD(X) (B) (N7)(Y331)MEDIUM
سازنده FAI OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 74F74/SMD
مشخصات SMD (S139) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 74F27/SIG
مشخصات
سازنده *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 74AS280/TEX
مشخصات 9-BIT PARITY GENERAT/CHEC(G)
سازنده TEX *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 74ACT241/RCA
مشخصات
سازنده RCA
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 74ACT11245NT
مشخصات
سازنده
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 74AC05/HAR
مشخصات
سازنده HAR
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 74AC00/SMD
مشخصات SMD MEDIUM (X) (Y536)
سازنده OR N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 74ABT374AD
مشخصات SMD (C15) (Z) (J3) WIDE
سازنده PHI
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 74ABT273
مشخصات SMD (Y982) WIDE (BS)
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 74ABT244D
مشخصات SMD (Y975) WIDE
سازنده PHI N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 74ABT16657
مشخصات SMD (J3)WIDE
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 7422/TEX
مشخصات DUAL4-INPUT GATENAND-OPE D(99)
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 74S165
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,652
قیمت نقدی به ریال 1,316
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 74HCTLS04/ZX
مشخصات HEX INVERTER (D30)
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,535
قیمت نقدی به ریال 1,316
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 74ABT16245
مشخصات SMD WIDE
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,652
قیمت نقدی به ریال 1,316
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 74LS51/TEX
مشخصات 2,3-INPUT AND(D150) (G) Q A3
سازنده TEX(MG1)
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 74HC27/MOT
مشخصات (2) TRIPLE 3-INPUT NORGA(D108)
سازنده MOT *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 74ALS30/TEX
مشخصات 8-INPUT NAND GATE (G)
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 74ABT373DWR
مشخصات SMD (C8) WIDE
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 74ABT373
مشخصات SMD SSOP20 (Z) (O1)
سازنده !!NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 74136/TEX
مشخصات 2INPUTXORGATEOPEN/COUTPUT(D251
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 74HC132
مشخصات SMD (Y537) MEDIUM
سازنده OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 74F38D
مشخصات SMD SOIC14 (BS) (Z)
سازنده !!NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 74F27D
مشخصات SMD SOIC14 (Z)(BK)
سازنده !!NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 74F02D
مشخصات SMD SOIC14 P* (Z) 4A
سازنده !!NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 74F00D
مشخصات SMD SOIC14 (Z)
سازنده !!NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 74AHCT112
مشخصات (G)
سازنده SAM
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 74AC86FP
مشخصات SMD (Y540) MEDIUM
سازنده OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 74AC20
مشخصات SMD (Y556) MEDIUM
سازنده OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 74LS386/TEX
مشخصات QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE (D572)
سازنده TEX *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SN74LS19ADR
مشخصات SMD (N2)NARROW
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 74LS74/SMD
مشخصات SMD (S113) MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,750
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 74LS395/TEX
مشخصات (PAR/SER-IN/OUT)(G) (D581)
سازنده TEX *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 74LS174/NAT
مشخصات 2A 6BIT D-TYPE FLIP(D366)(G)
سازنده NAT *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 74HC4024/HAR
مشخصات BINARY COUNTER 7-STAGE(D769)
سازنده *
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 74HC4002/TEX
مشخصات DUAL 4INPUT (2A)(D762)(G)
سازنده ##TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 74HC365/SSOP
مشخصات SMD SSOP 2A N5 BN
سازنده ##
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 74HC32/SMD
مشخصات SMD2A(N5)(B)(X)(Y441) MEDIUM
سازنده PHI OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 74HC175/SMD
مشخصات (N5) (Y559) MEDIUM
سازنده !! OR
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 74HC14PWR
مشخصات SMD
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 74F86
مشخصات SMD (C62)(J3)(N2)NARROW (BS)
سازنده SIG
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 74F841
مشخصات SMD 2A (C63) (N2) WIDE
سازنده *
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 74F399/PHI
مشخصات (D585) (G)
سازنده PHI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 74F38/SIG
مشخصات 4A (T)(D138) (G2)
سازنده FAI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 74F38
مشخصات SMD(C73)(J3)(Z)J5(J2)p*NARROW
سازنده MOT/NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 74F32/SMD
مشخصات SMD (T931) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 74F280/SIG
مشخصات 9-BIT (D496)(G) (Z)
سازنده !!MOT/NXP
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 74F27/
مشخصات SMD 2A(C72) (J3)(N2) NARROW
سازنده NAT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 74F175/FAI
مشخصات REGISTER WITH CLEAR(D370)(G)
سازنده FAI
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 74F14
مشخصات SMD NARROW
سازنده N/S SIG
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 74F11DR2
مشخصات SMD (N2) NARROW
سازنده MOT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 74F08/SMD
مشخصات SMD (T946) MEDIUM
سازنده
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,750
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 74F02/SMD
مشخصات SMD (N2) NARROW
سازنده MOT/NXP
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 74F00SCX
مشخصات SMD (Y123)(J1,N2,J3)NARROWBSBK
سازنده PH
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 74AS257/TEX
مشخصات 2TO1 LINE DATA SELECTOR/MULTIP
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 74ALS30/NAT
مشخصات (D115)
سازنده NAT
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 74ALS240
مشخصات
سازنده TEX
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 74AHC00NSR
مشخصات SMD (C77) (N2,7)
سازنده TEX
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 74HC11/TEX
مشخصات 3-INPUT AND GATE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,889
قیمت نقدی به ریال 1,533
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 74F32
مشخصات SMD A (N2)(J4) NARROW
سازنده NAT/PHI
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,550
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 74112 /
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,550
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 74HCT175/SMD
مشخصات SMD (J2)NARROW
سازنده TEX N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 74HCT04/SMD
مشخصات SMD (S94) MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 74F08SCX
مشخصات SMD (S519)(J5) Q (N2)NARROW
سازنده MOT
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 74ACT04SC
مشخصات SMD A MEDIUM
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 74ACT504
مشخصات SMD WIDE
سازنده N/S
دسته بندی TTL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 74ACT373SCX
مشخصات SMD (C18) (N1)WIDE
سازنده NAT N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه 74AC20/HAR
مشخصات SMD (j)NARROW
سازنده HAR N/S
دسته بندی TTLSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,248
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,645
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh