مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 10:46:43 1399/4/21
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 7.SEG1018
مشخصات 1DIG CATOD GREEN (BLC) 1.9*1.2
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,800
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 7.SEG1047
مشخصات 1DIG ANODE GREEN (BLC) 1.5*1
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 7.SEG2017
مشخصات 2DIG CATOD GREEN (BLC) 2.2*1.6
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,400
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 7.SEG1023
مشخصات 1DIG ANODE GREEN (BLC) 1.8*1
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 7.SEG4012
مشخصات 4MULTICATODE GREEN(BLK)3.3*1.1
سازنده N/S 14PIN
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 7.SEG1053
مشخصات 1DIG ANODE RED (BLC) 2.5*1.9
سازنده BOX
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 7.SEG1007
مشخصات 1DIG CATOD RED (BLA/RE)1.4*0.7
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 7.SEG1059
مشخصات 1DIG ANODE RED (GRY) 1.7*1.2
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 7.SEG1008
مشخصات 1DIG ANODE ORNGE (GRY) 2.7*2
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,250
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 7.SEG1014
مشخصات 1DIG ANODE RED 2.5*1.7
سازنده BOX
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 7.SEG1050
مشخصات 1DIG ANODE GREEN(GRY)2.7*2(B)
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 7.SEG3012
مشخصات KH 3DIG CATOD RED
سازنده m9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 7.SEG2032
مشخصات 2DIG ANODE GREEN (BLC) 1.5*1.6
سازنده M5
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 7.SEG1052
مشخصات 1DIG ANODE YELLOW(GRY) 1.3*1
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 7.SEG1042
مشخصات 1DIG ANODE ORNGE (GRY) 1*0.7
سازنده m3 BOX
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 7.SEG1040
مشخصات 1DIG ANODE RED (GRY) 1.1*0.7
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 7.SEG1001
مشخصات 1DIG ANODE RED(BLK) 1.9*1 PK
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 7.SEG5001
مشخصات 5MULTCATOD GREEN (GRY) 3.8*1.4
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 7.SEG1081
مشخصات 1DIG ANODE RED 400 1*0.8
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه DOT5*7YELLOW
مشخصات
سازنده BBB
دسته بندی DOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 7.SEG3002
مشخصات 3DIG CATOD GREEN(BLK) 2.2*1.3
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DOT5*8RED
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی DOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 7.SEG1057
مشخصات 1DIG CATOD RED 1.3*1
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 7.SEG2033
مشخصات 2DIG ANODE YELL (BLC) 2.2*1.1
سازنده m9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 7.SEG2009
مشخصات 2DIG ANODE RED a (GRY) 2.5*1.9
سازنده !!M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 7.SEG1002
مشخصات 1DIG CATOD RED 2.4*1.6
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DOT5*7WHITE
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی DOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 17,710
قیمت نقدی به ریال 15,336
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 7.SEG4001
مشخصات
سازنده ##N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 7.SEG1031
مشخصات 1DIG ANODE RED (GRY) 1.9*1.2
سازنده M8***
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 7.SEG1013
مشخصات 1DIG ANODE GREEN 2.4*1.6
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SEG3010
مشخصات
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 7.SEG2040
مشخصات 2DIG ANODE GREEN SEG ALFA
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 7.SEG1063
مشخصات 1DIG ANODE GREEN(GRY)(B)1.3*1
سازنده M5
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 7.SEG1061
مشخصات 1DIG ANODE GREEN (GRY) 3.4*2.4
سازنده !! N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 7.SEG1043
مشخصات 1DIG CATOD RED (BLC) 1.3*1
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 7.SEG1055
مشخصات 1DIG CATOD GREEN (BLC) 1.4*0.7
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 7.SEG1027
مشخصات 1DIG ANODE GREEN (BLK) 1.9*1.2
سازنده M9****
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 7.SEG1015
مشخصات CATOD RED 1.3*0.7
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 7.SEG4011
مشخصات 4MULTIANODERED CLOCK 5*1.9
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 7.SEG2010
مشخصات 2DIG ALFA NUMERIC 2.5*2.1
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DOT8*8GREEN
مشخصات
سازنده
دسته بندی DOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه DOT5*8WHITE
مشخصات 2COLORS 18PIN
سازنده ##
دسته بندی DOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DOT5*7BLACK
مشخصات 2COLORS 28PIN
سازنده
دسته بندی DOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 7.SEG2027
مشخصات 2DIG ANODE GREEN (GRY) 2*1.6
سازنده m9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 7.SEG2024
مشخصات 2DIG ANODE RED (BLC) 2*1.6
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 7.SEG2003
مشخصات 2DIG ANODE ORANGE (GRY)
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 7.SEG1072
مشخصات 1DIG CATOD RED (BLC) 1.9*1.2
سازنده M9 BOX
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 7.SEG1068
مشخصات 1DIG ANOD GREEN(BLC) 1.1*0.7MK
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 7.SEG1066
مشخصات 1DIG ANODE GRREN (GRY) 1.7*1.2
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 7.SEG1064
مشخصات 1DIG CATOD GREEN (GRY) 1.2*0.9
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 7.SEG1058
مشخصات 1DIG CATOD GREEN (BLC) 1.3*1
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 7.SEG1039
مشخصات 1DIG ANODE GREEN (GRY) 1.1*0.7
سازنده m9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 7.SEG1038
مشخصات 1DIG CATOD GREEN (BLC) 1.9*1.2
سازنده M9 **
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه 7.SEG1036
مشخصات 1DIG ANODE RED 1.3*1
سازنده den
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 7.SEG1030
مشخصات 1DIG CATOD RED(BLK/GRY)1.9*1.2
سازنده M9**
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 7.SEG1028
مشخصات 1DIG ANODE RED (ORNG) 1.9*1.2
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 7.SEG1021
مشخصات 1DIG ANODE RED(RED/BLC)1.4*0.7
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 7.SEG1003
مشخصات 1DIG CATOD ORNGE (BLK) 1.9*1.2
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 7.SEG1044
مشخصات 1DIG ANODE RED (GRY) 1.3*1
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 7/SEGSMD 1DI
مشخصات 1DIG 0.3 SMT RED C-ANOD (BS)
سازنده M3N/S
دسته بندی SEGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 7.SEG2044
مشخصات 2DIG MULTIANODE RED 2*1.5
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 7.SEG2030
مشخصات 2DIG ANODE GREEN (GRY) 2.5*1.9
سازنده !!m3**
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 7.SEG1016
مشخصات 1DIG ANODE GREEN (BLC) 2.5*1.9
سازنده M
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 7.SEG3006
مشخصات 3DIG CATOD GREEN (BLK) 3.8*1.9
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 7.SEG2041
مشخصات 2DIG ANODE BLUE (GRY) 2.7*2
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 7.SEG2046
مشخصات MULTIANODE RED 2.5*1.9
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه 7.SEG3003
مشخصات 3MULTCATOD GREEN 3.7*1.9
سازنده M5
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 7.SEG2023
مشخصات 2DIG ANODE GREEN (GRY) 2.5*1.9
سازنده ****
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 7.SEG2018
مشخصات 2DIG ANODE RED (BLC) 2.2*1.6
سازنده m9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 7.SEG2001
مشخصات 2DIG CATOD RED 2.5*1.9
سازنده ## ****
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 7.SEG2025
مشخصات 2DIGCATOD REDMULTI(BLK)2.5*1.9
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 7.SEG1062
مشخصات 1DIG ANODE ORNGE (GRY) 1.2*0.9
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 7.SEG2002
مشخصات 2DIG CATOD RED (GRAY) 2.5*1.9
سازنده M9**
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 7.SEG3011
مشخصات CATOD RED 3.8*1.9
سازنده
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 7.SEG2045
مشخصات 2DIG MULTI CATOD GREEN 2.5*1.9
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 7.SEG4000
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 7.SEG3004
مشخصات 3MULTANODE GREEN (GRY) 3.8*1.9
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 7.SEG3000
مشخصات 3DIG ANODE GREEN (BLK) 3.7*1.8
سازنده m3##
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 7.SEG2043
مشخصات 2DIG MULTIANODE GREEN 2.5*1.9
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 7.SEG2019
مشخصات 2DIG ANODE GREEN (BLC) 2.2*1.6
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 7.SEG2016
مشخصات 2DIG ANODE ORNGE (BLC) 2.2*1.6
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 7.SEG1086
مشخصات 1DIG CATOD RED 2.7*2
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 7.SEG1022
مشخصات (GRY)ANODE RED 2.7*2 PK
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 7.SEG1085
مشخصات 1DIG SEG +1 RED-GREEN 1.9*1.2
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 7.SEG3007
مشخصات 3DIG ANODE RED (BLK) 3.7*1.8
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 7.SEG3009
مشخصات 3MULTCATOD RED (GRY) 3.8*1.9
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 7.SEG2031
مشخصات 2DIG CATOD GREEN (GRY) 2.5*1.9
سازنده !!*M5
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 7.SEG2008
مشخصات 2DIG CATOD GREEN (BLC) 2.5*1.9
سازنده M3*
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 7.SEG1076
مشخصات 1DIG ANODE RED 2.7*2 BP
سازنده 9 -
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 7.SEG1025
مشخصات A561 ANODE RED 1.9*1.2
سازنده m9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 7.SEG4002
مشخصات 4MULTANODE GREEN (GRY) 5*1.9
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 7.SEG2029
مشخصات 2DIG CATOD GREEN (GRY) 2*1.6
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 7.SEG1073
مشخصات (GRYCATOD RED 2.7*2
سازنده m9 /
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 7.SEG1009
مشخصات 1DIG CATOD RED (BLC) 2.5*1.9
سازنده N/S M6
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 7.SEG3010
مشخصات 3DIG CATOD RED 30*16
سازنده !!M9 563
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه SEG4005
مشخصات 4MULTANODE RED (RED) 4.8*1.6
سازنده M3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 7.SEG4008
مشخصات MULTI ANODE RED CLOCK 3.2*1
سازنده m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 7.SEG4007
مشخصات 4MULTANODE RED 3*1.4
سازنده M9
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 7.SEG1082
مشخصات 1DIG CATOD RED (BLC) 3.4*2.4
سازنده ## m3
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه 7.SEG1077
مشخصات 1DIG ANODE BLUE 1.9*1.2
سازنده !!M9 N/S
دسته بندی SEG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh