مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه AK60C048L050
مشخصات F10
سازنده Z77
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 100
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 78M08A
مشخصات VOTAGE REGULATOR 500MA 3PIN
سازنده N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 78L006
مشخصات REGULATOR 6V 150MA (H390)
سازنده
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 78M56A/JRC
مشخصات V-REGULATOR 56V PLASTIC
سازنده JRC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه L7920ACV/ST
مشخصات V-REGULATOR -20V 1.5A 5%(F631)
سازنده N/S ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه MC7806CT
مشخصات V-REGULATOR 6V 1.5A (F575)
سازنده ## N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 78L12*
مشخصات V-REG 12V 500mA(F573)(E) *6
سازنده sh M12 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه TA78057S
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TA79012S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 79L18*
مشخصات V-REGULATOR -18V (F481) #1
سازنده m12 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 79L12*
مشخصات V-REG -12V(F533) *19 *6 A4
سازنده SAM M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 79L08
مشخصات V-REG -8V (F582) (E) *17
سازنده SAM M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 78M18
مشخصات V-REGULATOR 18V 500mA (F472)
سازنده NEC M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 78L24/ICR
مشخصات V-REGULATOR 24V 200mA (F576)
سازنده M12BOX ICR
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 8B473
مشخصات Z OR SMD SOIC16 (L663)
سازنده N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 78L12
مشخصات SOT89 SMD 091 (E3) (S2*J)
سازنده M12
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 78L18*
مشخصات V-REGULATOR 18V (F474)(MG2)
سازنده m12 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 78L08
مشخصات V-REGULATOR 8V100mA ZA7(F525)
سازنده FOR**M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه MC7805CT
مشخصات V-REGULATOR 5V 1.5A (F527)
سازنده ##MOT*N/S*
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,400
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 78L07
مشخصات TO92 (F514)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 78L15 / PANA
مشخصات V-REGULATOR 15V ZA7 (F531)#3
سازنده a M12 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 78L10/SMD
مشخصات SMD SOT89 (E5) (O7J*) A6
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PQ1X331M2ZPH
مشخصات SMD REGULATOR 3.3V TSOP5
سازنده N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 79M07
مشخصات V-REG -7V PLASTIC (F479)
سازنده M12 BOX
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 79L06
مشخصات V-REGULATOR -6V (F629)
سازنده M12 HTC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 78M06
مشخصات V-REGULATOR 6V PLASTIC(E)(G645
سازنده M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 78L06*
مشخصات T1V-REG 6V 100mA (F473) *13
سازنده SAM M12 F
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TA7804LS
مشخصات V-REGULATOR 4V 1.5A (Q494)
سازنده !! N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 78L05/REF
مشخصات TO92
سازنده M12 REFA
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 78L05
مشخصات TO92 ORG(G297)
سازنده NAT M40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 79L15/FOR
مشخصات V-REGULATOR -15V 100mA(F579)#1
سازنده !!M12 HTC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 78L05*
مشخصات T1 V-R A6 5V 200mA TO92 (F526)
سازنده A6 M12 WS
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 79L24*
مشخصات V-REGULATOR -24V K (Q276)
سازنده ## SAM m11
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه L78M09TL
مشخصات V-REG 9V500mA IPAK(Q729) *13
سازنده ##M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه 79L05*
مشخصات V-REGULATOR -5V Z (F482)
سازنده 003 m40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 79L09
مشخصات T1 V-REGULATOR -9V (F480)
سازنده M12 091
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 79M08CDT
مشخصات SMD DPACK (S581)
سازنده !!N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 78RM33
مشخصات V-REGULATOR 3.3V (H526)
سازنده !! N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه AMS1117/3.3
مشخصات SOT223 ORG (S783) (E8)
سازنده M42 003
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TBP24SA
مشخصات PROMS
سازنده M3 TEXAS
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه LM7808K
مشخصات V-REG 8V (U) TO3
سازنده N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه AMC76382-3.3
مشخصات V-REGULATOR SMD SOT89 (K22)
سازنده !!M5 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 78M24/
مشخصات (F572)
سازنده M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه L7809CV
مشخصات V-REGULATOR9V1.5A(R329)COPY(O)
سازنده A6 ST M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه AN78N08
مشخصات V-REGULATOR 8V TO-126 (F529)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 78L10
مشخصات 0.1A/1.7V POSITIVE FIXED(Q315)
سازنده !!m40ORG
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه AMS1117-2.5
مشخصات SOT223 J5 A(S666)P16(N6(BQ(N9)
سازنده M12
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TL8493N
مشخصات (X597)
سازنده 117
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 78M05/SMD
مشخصات DPACK (K233)(D2) (E6) (BSJ)
سازنده M12 COPY
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه LD1117DT50TR
مشخصات DPACK 5V (N1)(I532)
سازنده M40
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه KIA78D08PI-U
مشخصات -V REG 8V 1A TO-220 (V322)
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 78M06/
مشخصات METAL (G645)
سازنده ORG M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TL317P
مشخصات V-REGULATOR 8PIN (F190)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه LM78L12 /SMD
مشخصات V-REGULATOR SMD 8PIN(I380)(D3
سازنده m40
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه L78M12T
مشخصات V-REGULATSMD DPACK(K729)(D3)
سازنده M12 ST22U
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه L7824CV
مشخصات JP V-REGULATOR24V1.5A(F574)A6
سازنده #M40 ORIGI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه L7810CP
مشخصات V-REGULATOR10V 1.5A (F476)A
سازنده !!FAI M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه L7806CV
مشخصات V-REG 6V 1.5A (F575) ORG JP
سازنده M40 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه KIA7808API
مشخصات V-REG 8V1.5A PLASTIC (F622)
سازنده ##M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه AS1115U
مشخصات 2SA1115U V-REGULATORTO220(N852
سازنده ALPHA M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 78M05CT
مشخصات T1 (F524)
سازنده N/S M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه L7818.
مشخصات (F528) COPY
سازنده M12 MATSUS
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه L7805CV
مشخصات CHINA(B)(F527)(MG2) A C
سازنده M12 CHI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه L7808CV
مشخصات V-REGULATOR 8V 1.5A (F622)
سازنده M12 ST/FAI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 78M15
مشخصات T1 V-REG 15V 0.5A (F583)PLASTI
سازنده M40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه L7918.
مشخصات V-REGULATOR-18V 1.5A(F578)(MG0
سازنده mats M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه L7815.
مشخصات V-REG 15V 1.5A CHINA (X323)
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه L7818CP
مشخصات (F528) TO220F PLASTIC
سازنده M40 !!
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه L7924CV
مشخصات V-REGULATOR-24V 1.5A (E)(F581)
سازنده !!STM12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 79M05
مشخصات SMD DPACK (I952) (P9*)
سازنده M12
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 78M24
مشخصات V-REGULATOR SMD DPACK (K738)
سازنده m5!!N/S TO
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه L7909CV
مشخصات T1 V-REGULATOR 1.5A(B) (F577)
سازنده m12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه L7905CV
مشخصات T1 V-REG -5V 1.5A (F534)
سازنده M12##ST OR
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه R1173S101B-E
مشخصات 2-F REGULATOR 1V HSOP-6J E4
سازنده M3N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه R1173S001D-F
مشخصات VOLREGUL ADJ HSOP-6J (E4)
سازنده M3 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه L7809CV-DG
مشخصات TO-220 9V ORIGINAL (F624 A6
سازنده M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه KIA7809A
مشخصات (F624) PLASTIC
سازنده M12## 019
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه L7912CV
مشخصات V-REG -12V 1.5A(F483)
سازنده !! ST**m40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه L7812.
مشخصات 12V 1.5A (F475)
سازنده !!ORIG M42
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه L7805
مشخصات ORIGIN (H495)A C
سازنده !!M42 ORG
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه L7915
مشخصات V-REGULATOR15V1.5AORGINAL(F630
سازنده !!ST M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 43,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه L7815AC2T
مشخصات SMD D2PACK
سازنده N/S##M12
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه MC78M15CD
مشخصات -REG SMDD-PACK(K743) I3 N9
سازنده ORG M40
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه AS2815AT-3.3
مشخصات SMD D2PACK (L24)
سازنده M5
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه TL7705BCP
مشخصات (N2)DIP SUPPLY-VOLTAGE
سازنده !!m3 TEX
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه KA78R12
مشخصات KIA78R12PI TO-2204PIN(F666)JP
سازنده !! M12 org
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MC78M18CDTG
مشخصات DPAK SMD TO-252 (K649)(I5)P16*
سازنده !!M35
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه AS1117U
مشخصات N1 V-REG 5.0V 800mA(N531)
سازنده M40 TO220
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 7805 *
مشخصات V-REG5V 1A(SH) PLASTIC (X932)
سازنده N/S m12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 79M12CDT
مشخصات V-REGULATOR SMD DPACK(D2)(S62)
سازنده !STM12 CHI
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 61,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه L7806CT/ST
مشخصات V-REG 6V TO3(U) (3A)
سازنده m40 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه L4901
مشخصات V-REGU5V DUAL WITHRESET(N675)
سازنده jp4 m12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه TL7705ACP
مشخصات DIP8P (N2) SUPERVISOR 1
سازنده M40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 68,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه LM2576T-5/NA
مشخصات Z V-REG 3A (H824) (MG2)
سازنده !!M12 NAT
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه LM217T/ST
مشخصات ADV-37V TO-220(N552)
سازنده !!M35
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه L7908CV
مشخصات K V-REGULA-8V 1.5A (F580)ORIGI
سازنده M40 ST/JRC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه L7906CV
مشخصات V-REGULATOR -6V 1A 10% (F532)
سازنده ## FAI M12
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه KIA78R05PL
مشخصات 4PIN PLASTIC (R311)
سازنده N/S M35 09
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه LM2576T-5
مشخصات ORGINAL HTC (G728)
سازنده !!m40
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه L7905K
مشخصات V-REG-5V (U)(3A) TO-3
سازنده M12 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh