مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:26:25 1397/9/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DIN32AC/M/*3
مشخصات DIN2*16 MALE STRA
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 7,669
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DIN26/F/S
مشخصات DIN2*13 FM/S
سازنده !!
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه DIN120/M/S
مشخصات DIN3*40/M/S/PCB
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DIN32AB/M/R
مشخصات DIN2*16/M/R/AB
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,800
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DIN96/F/WP**
مشخصات DIN3*32/F/PRESSFIT WIR
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DIN60/FM/S
مشخصات DIN2*30/F/S/AB/PERSSFIT
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DIN32/M/S/AB
مشخصات DIN2*16/M/S/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DIN32/FM/AB
مشخصات DIN2*16/F/W/AB
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه DIN96/M/W
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه DIN64AC/M/W
مشخصات DIN2*32/M/S/AC/W (B)
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه DIN64/AC/F/R
مشخصات DIN2*32/F/R/AC/(BERG)A ZA4
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه DIN64AC/M/WP
مشخصات DIN2*32/M/W/AC/PRESSFIT
سازنده M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DIN64/M/W
مشخصات DIN2*32/M/AC PRESSFIT(BERG)
سازنده BERG*****
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه DIN64AB/M/SW
مشخصات DIN2*32/M/S/AB/W
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه DIN96ABC/P/F
مشخصات DIN3*32/F/ABC/PRESSFIT
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه DIN96ABC/W/F
مشخصات DIN3*32/F/W/ABC A
سازنده !!
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه DIN64/AC/W/F
مشخصات DIN2*32/F/W/AC (B)
سازنده !!
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه DIN32AB/M/S
مشخصات DIN2*16/M/S/AB
سازنده ##
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه DIN64/AC/R/F
مشخصات DIN2*32/F/R/AC (B) A
سازنده M********
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه DIN32/AB/S/F
مشخصات DIN2*16/F/S/AB
سازنده M
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 67,000
قیمت نقدی به ریال 61,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه DIN32/AB/R/F
مشخصات DIN2*16/F/R/AB
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DIN100AB/M/S
مشخصات DIN2*50/M/S/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه DIN100AB/M/R
مشخصات DIN2*50/M/R/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه DIN100AB/F/S
مشخصات DIN2*50/F/S/AB
سازنده N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 64,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه DIN32/AC/S/F
مشخصات DIN2*16/F/S/AC
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 73,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه DIN64AB/M/R
مشخصات DIN2*32/M/R/AB
سازنده ! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DIN32/AC/M/S
مشخصات DIN2*16/M/S/AC
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 84,000
قیمت نقدی به ریال 76,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه DIN64/AC/R/M
مشخصات DIN2*32/M/R/AC
سازنده !!M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DIN32/AC/R/M
مشخصات DIN2*16/M/R/AC
سازنده !!M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه DIN64/AC/M/S
مشخصات DIN2*32/M/S/AC 09 73 196 6904
سازنده !!M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه DIN96/F/WP
مشخصات DIN3*32/F/ WIREWRAP A
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه DIN96ABC/S/M
مشخصات DIN3*32/M/S/ABC
سازنده !!M
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه DIN64/AC/S/F
مشخصات DIN2*32/F/S/AC (H) Z
سازنده !! M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه DIN48ABC/M/S
مشخصات DIN3*16/M/S/ABC
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه DIN48ABC/S/F
مشخصات DIN3*16/F/S/ABC
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه DIN96ABC/M/S
مشخصات DIN3*32/M/S/ABC 09 73 196 6904
سازنده HARTING m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه DIN96/M/WP
مشخصات DIN3*32/M/W/PRESSFIT WIRE(B)
سازنده !!m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه DIN64AC/F/FC
مشخصات DIN2*32/F/AC/FLAT A
سازنده !! M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه DIN64AB/M/S
مشخصات DIN2*32/M/S/AB
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه DIN48ABC/M/R
مشخصات DIN3*16/M/R/ABC Z
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DIN48ABC/F/R
مشخصات DIN3*16/F/R/ABC
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه DIN96ABC/S/F
مشخصات DIN3*32/F/S/ABC (A)
سازنده !!M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DIN64AB/F/R
مشخصات DIN2*32/F/R/AB
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه DIN32/AC/R/F
مشخصات DIN2*16/F/R/AC
سازنده !! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه DIN96ABC/R/M
مشخصات DIN3*32/M/R/ABC (B) Z
سازنده !!m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه DIN64/AB/S/F
مشخصات DIN2*32/F/S/AB
سازنده ! m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه DIN96ABC/R/F
مشخصات DIN3*32/F/R/ABC (B)
سازنده m3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 155,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DIN32AC/M/*2
مشخصات DIN2*16/M/R/AC Z
سازنده M3 AMPH
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه DIN32AC/FM/*
مشخصات DIN2*16/F/S/AC
سازنده ##M3 N/S
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه DIN48ABC/F/S
مشخصات
سازنده NEXTRON
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه DIN48ABC/R/M
مشخصات
سازنده NEXTRON
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 264,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه DIN128/FM/S
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه DIN128/M/R
مشخصات DIN4*32/M/R
سازنده M3
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه DIN20/M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی DIN20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه DIN20/FM/STR
مشخصات
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه DIN64AC/M/RL
مشخصات DIN2*32/M/R/AC/WITH LOCK
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه DIN64AB/FM/W
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه DIN40/M/R
مشخصات DIN2*20 M R
سازنده
دسته بندی DIN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه DIN36/FM/S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه DIN32AB/M/RL
مشخصات DIN2*16 MAIL R/A LOCK
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh