مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 16:00:46 1400/2/21
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DIL 60
مشخصات
سازنده
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DIL20
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه DIL 16
مشخصات 16 DIL 2*8
سازنده m3 !!
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DIL 10
مشخصات 200 DIL 2*5
سازنده M12 B84
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DIL 40
مشخصات DIL 2*20 WIDE
سازنده M11 ##
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DIL 14
مشخصات GAL9
سازنده N/S m40!!
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DIL 20
مشخصات 2*10
سازنده M12
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DIL 34
مشخصات DIL 2*17
سازنده m12
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh