مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:32:15 1397/9/22
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DB9/FM/R/N.S
مشخصات DB FEMALE R/A WITHOUT SCREW
سازنده !!N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,250
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DB15VGA/PIN
مشخصات DB VGA FEMALE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه CON 4PIN
مشخصات CON4P(S202)64*128
سازنده m3
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DB15/FM/R
مشخصات DB FEMALE R/A
سازنده ## 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DB9SOL/FM
مشخصات FEMALE SOLD BLACK/BLUE
سازنده ## ******
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DB50/FM/FLAT
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE A
سازنده N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DB15VGA/M/R
مشخصات DB VGA MALE R/A
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DB15VGA/FM/R
مشخصات DB VGA FEMALE R/A (3)
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه RELAYSOCKET6
مشخصات RELAY SOCKET PCB-LY2
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه DB15VG/M/PCB
مشخصات DB VGA MALE PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه DB9SOLD/M/
مشخصات SOLD MALE WHITE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه DB9SOL/FM/
مشخصات FEMALE SOLD WHITE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DB9SOL/M
مشخصات DB MALE SOLD BLUE
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه DB15SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه DB 25F*25F
مشخصات DB FM25*FM25/R *(4)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه DB9PCB/M/S
مشخصات F DB MALE PCB S
سازنده m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BH50R*CENT
مشخصات BH50R/A * CENTRONIX *(2)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه DB25PCB/M/S
مشخصات DB MALE PCB Z A4
سازنده m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه DB25PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,500
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه DB25/FM/R/W
مشخصات DB FEMALE RIGHT WIREWRAP
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه DB 25M*25M
مشخصات DB 25M*25M *(5)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DB9M*PS2
مشخصات DB MALE PS/2 (8)
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه DB 25M*9FM
مشخصات DB 25M*9FM *(6)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,550
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه DB15FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE A4
سازنده 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه DB25SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده ## M2 15
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه DB25SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده ## M2
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه DB15VGA/F/PC
مشخصات DB VGA FEMAIL PCB
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه DB15SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER Z 400 150
سازنده ##m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DB15PCB/M/S
مشخصات DB MALE PCB A4
سازنده m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه DB9FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده ## 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه DB15VGA/M/S
مشخصات DB VGA MALE SOLDER
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه DB15VGA/FM/S
مشخصات DB VGA FEMALE SOLDER
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه DB 15VGF*15M
مشخصات DB 15VGAF*15M DIPSWITCH *(1)*
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه DB9/FM/R
مشخصات DB FEMALE R/A
سازنده m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه DB 15VGF*15F
مشخصات DB 15VGAFM/15VGAFM
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه DB26/FM/R
مشخصات 2*13 FM/R SMD
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه DB9/M/R
مشخصات DB MALE R/A (O)
سازنده ##m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه DB37SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه DB37SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده !!M
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه DB15/M/R
مشخصات DB MALE R/A
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DB50/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT 400
سازنده ##N/S
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه DB25/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT
سازنده !!M4
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه DB9FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده ##M3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه DB25FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه DB25FC/FM
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه DB9PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB S
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه DB25/M/R
مشخصات DB MALE RIGHT (O)
سازنده !!M4
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DB15VGA/F*F
مشخصات VGA
سازنده ##M3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه DB15PCB/FM/S
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه DB15FC/M
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده 150
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه DB9 DUAL
مشخصات DUAL MALE FEMALE RIGHT PCB (3)
سازنده m3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه DB37/M/R
مشخصات DB MALE RIGHT
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه DB37/FM/R
مشخصات DB FEMALE RIGHT
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه DB 9M*25FM
مشخصات DB 9M*25FMVGA RIGHT PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه DB25/M/WR
مشخصات DB MALE WIREWRAP
سازنده ##
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه DB50SOL/M
مشخصات DB MALE SOLDER
سازنده !! M3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه DB50SOL/FM
مشخصات DB FEMALE SOLDER
سازنده !!M3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه DB37/M/PCB
مشخصات DB MALE PCB A4
سازنده ## M4
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه DB37/FM/PCB
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده ## M3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه DB37/M/FC
مشخصات DB MALE FLATCABLE
سازنده M4
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 158,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه DB37/FM/FC
مشخصات DB FEMALE FLATCABLE
سازنده M3
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 158,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه DB50/M/PCB
مشخصات DB MALE PCB
سازنده !!
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه DB50/FM/PCB
مشخصات DB FEMALE PCB
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه DB15/FM/R/MI
مشخصات DB FEMALE R/A MILITARY
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه DB26SOL/M
مشخصات DB 26 MALE SOLDER
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه DB26SOL/FM
مشخصات DB 26 FEMALE SOLDER
سازنده
دسته بندی DB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh