مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:51:12 1398/7/24
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه MAU202
مشخصات 5V 5V 200MA(16)(24)(29)(38)
سازنده !!M6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه MAU222
مشخصات 24V 5V 200MA (19*(36
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه MAU102
مشخصات IN 5V OUT 5V 200MA (1)(24)(29
سازنده !!M6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 530,000
قیمت غیر نقدی به ریال 485,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه MAU201
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 260MA (6)
سازنده M5 !!MIN
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه MA01-05D12
مشخصات IN 4.5 5.5V OUT 12V (1)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 455,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه LW005A84
مشخصات I 36/75V O 5V 1A 5W (X)(S958)
سازنده 5-DIPMODUL
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه MAU225
مشخصات 24V 15V 67MA (5(23(25(27(36
سازنده !! m5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه MAU218
مشخصات 12V+-12V+-42MA(*14 (25)(27)(29
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه MAU153
مشخصات 15V 15V 67MA(31) (6)(34)
سازنده !!m6
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 577,000
قیمت نقدی به ریال 524,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه MAU156
مشخصات IN 15V OUT +-15V +-34mA (4)
سازنده !!m5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 583,000
قیمت نقدی به ریال 530,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه MAU326
مشخصات 24V+-12V+-83MA(12(17*(29(34(36
سازنده !!M5 MAX
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه MAU313
مشخصات 12V 12V 165MA(8(24(27(31(34
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه MAU214
مشخصات 12V 12V 84MA(4(24(27(29(34
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه MAU228
مشخصات 24V+-12 +-42MA(5(24(27(30(29
سازنده !! m5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه MAU316
مشخصات 12V +-12V+-83MA (2(24(27(29(36
سازنده !! M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 560,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه MAU315
مشخصات 12V -+5V -+200MA (29(36
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 560,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه MAU216
مشخصات IN 12V OUT +-5V +-100MA(6)(7*
سازنده !! M3
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 560,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه MAU212
مشخصات IN 12V OUT 5V 200MA (6) 7*
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 560,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه MAU205
مشخصات 5V 15V 67MA (12)(27)(31(34
سازنده !! M6
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 560,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه MAU106
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-100MA (1)
سازنده !!m5 MINM
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 622,000
قیمت نقدی به ریال 565,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه 2VRS12N5M
مشخصات ISOLATIONPOWR 12-5V 400MA2W(3
سازنده
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 570,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه MAU155
مشخصات IN 15V OUT +-12V +-42MA(2(34
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 630,000
قیمت نقدی به ریال 570,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه MAU203
مشخصات IN 5V OUT 9V 110MA (3(34
سازنده !! M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 720,000
قیمت غیر نقدی به ریال 635,000
قیمت نقدی به ریال 575,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه MAU101
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 260MA(4)(24)(25
سازنده !! m3
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه MAU151
مشخصات IN 15V OUT 5V 200MA (12)
سازنده !!m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 660,000
قیمت غیر نقدی به ریال 638,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MAU122
مشخصات IN 24V OUT 5V 200MA (15)
سازنده !! m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه MAU105
مشخصات IN 5V OUT 15V 67MA (13)
سازنده !!m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 638,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه MAU208
مشخصات 5V +-12V +-42MA(7(24(27(31(29
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه MAU206
مشخصات IN 5V OUT -+5V -+100MA(8)31
سازنده !!M3 MINM
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 667,000
قیمت نقدی به ریال 606,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه MAU322
مشخصات IN 24V OUT 5V 400MA (1(25(29
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 670,000
قیمت نقدی به ریال 610,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MAU215
مشخصات IN 12V OUT 15V 67MA (15)(19*)
سازنده !! M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 670,000
قیمت نقدی به ریال 610,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MAU307
مشخصات 5V+-15+-66MA(6(24(27(29(31(36
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 630,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MAU306
مشخصات 5V -+12V+-83MA(6)24)(27)31)(29
سازنده !!M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 630,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MAU108
مشخصات IN 5V OUT +-12V +-42MA (9)
سازنده !!M3MI
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 630,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه IDS101
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 2A (11)
سازنده MINMAX
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 980,000
قیمت غیر نقدی به ریال 760,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MKW3016
مشخصات IN 5V OUT +-12V MKW3026
سازنده MINMAX N/S
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 892,867
قیمت غیر نقدی به ریال 743,809
قیمت نقدی به ریال 646,368
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه MBU121
مشخصات IN 24V OUT 5V 200MA (4)(24)
سازنده !!m5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 715,000
قیمت نقدی به ریال 648,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 2VRS5N5M
مشخصات ISOLATION POWR 5-5V 400MA2W(3)
سازنده
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه MBU111
مشخصات IN 12V OUT 5V 200MA(B)(9)(M 18
سازنده !! MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه MIW3032
مشخصات IN 24V OUT 5V 1A
سازنده !!N/S
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 660,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه MAU302
مشخصات IN 5V OUT 5V 400MA (4)(30)
سازنده !!m5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 660,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه MAU323
مشخصات 24V 12V 165MA(2(17(23(29(34
سازنده !!M6 MIN
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 740,000
قیمت نقدی به ریال 670,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه MAU219
مشخصات IN 12V OUT -+15 +-34MA
سازنده N/S!!M3
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 740,000
قیمت نقدی به ریال 670,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه S201RA
مشخصات IN 5V OUT 5V 400MA (3)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 680,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه MAU221
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 260MA (6)
سازنده !!M6
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 680,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه MAU312
مشخصات IN 12V OUT 5V 400MA(24)(27)
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 680,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه MAU204
مشخصات IN 5V OUT 12V 84MA (8)
سازنده !!m6 MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 680,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه MAU325
مشخصات IN 24V OUT +-5 +-200MA (8(34
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه MAU226
مشخصات IN 24V OUT +-5V +-100mA(5)(25)
سازنده !! m3
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 790,000
قیمت نقدی به ریال 716,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه MAU209
مشخصات IN 5V OUT -+15V -+34MA (11)
سازنده !!M6 MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 788,000
قیمت نقدی به ریال 716,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه MAU207
مشخصات IN 5V OUT +-9V +-56MA (5)
سازنده !!M6
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 788,000
قیمت نقدی به ریال 716,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه S2A04R
مشخصات IN 5V OUT -+12V
سازنده !! N/S
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 790,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه MAU303
مشخصات IN 5V OUT 12V 165MA (2)(17*)
سازنده !!M3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 810,000
قیمت نقدی به ریال 734,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه MAU324
مشخصات 24V 15V 133MA (7(23(34
سازنده !! M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 810,000
قیمت نقدی به ریال 735,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه MCW03-05D15
مشخصات IN 4.5 9V OUT +-15V (12)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 740,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه MAU304
مشخصات IN 5V OUT 15V 133MA (30(34
سازنده !!M3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 740,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MAU321
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 500MA (8)
سازنده !!M5 MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 831,000
قیمت نقدی به ریال 755,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه MAU317
مشخصات 12V+-15V+-66MA(S686)(30(34
سازنده !! M3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 860,000
قیمت نقدی به ریال 770,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه MAU327
مشخصات IN 24VOUT +-15V +-66MA (37,34
سازنده !M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 860,000
قیمت نقدی به ریال 780,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه MAU227
مشخصات IN 24V OUT +-9V +-56MA (2)
سازنده !!m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 867,000
قیمت نقدی به ریال 788,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه MIW1151
مشخصات IN 10-30 OUT 5 (31)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 910,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه MA03-05S05
مشخصات IN 5V OUT 5V 600MA (9)
سازنده !!m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه MAU305
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-200MA (11)
سازنده !!m3 MINM
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 930,000
قیمت نقدی به ریال 844,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه MIWI03-48D12
مشخصات (35)IN 48V OUT +-12V +-0.125A
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 970,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه S210RA
مشخصات IN 12V OUT +-15V +-66MA(25)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 980,000
قیمت نقدی به ریال 890,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه MA03-24S15
مشخصات (8) IN 24V OUT 15V 0.2A
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,040,000
قیمت نقدی به ریال 945,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه MIW1047
مشخصات IN 48V OUT -+15V +-100MA (5)
سازنده !! MINI
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,060,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه OET020ZEHH
مشخصات I 34/75 O 3.3-+12(2A)X3.5A(34)
سازنده m3 8DIP MO
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MCWI03-24D15
مشخصات 24V+-15V+-100MA(19(24(29)31(37
سازنده !!M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,150,000
قیمت نقدی به ریال 1,050,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه MCWI03-24D05
مشخصات 24V+-5V+-300MA(2)(23(27(30(37
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,160,000
قیمت نقدی به ریال 1,050,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه MCWI02-24D05
مشخصات 24V +-5V +-200MA(8)(25)(37)
سازنده !! M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,170,000
قیمت نقدی به ریال 1,060,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه MIW2037
مشخصات IN 48V OUT +-15V +-133MA (6)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,180,000
قیمت نقدی به ریال 1,070,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه MDWI03-24S05
مشخصات 24V 5V 600MA (23)(30)(37)
سازنده !M6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه MIW1012
مشخصات 5V 5V 500MA (5)(23)(25)(27)(35
سازنده !! M3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,240,000
قیمت نقدی به ریال 1,125,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه MIWI06-24S03
مشخصات 3 IN 24V OUT 3.3V 1.2A (5)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,260,000
قیمت نقدی به ریال 1,140,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه MCWI02-48D05
مشخصات 48V +-5V +-200MA17(24(27(29(37
سازنده !! M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,260,000
قیمت نقدی به ریال 1,140,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MIW2034
مشخصات IN 48V OUT 15V 267MA (1)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,270,000
قیمت نقدی به ریال 1,150,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه MIW2036
مشخصات IN 48V OUT +-12V +-167MA (9)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,290,000
قیمت نقدی به ریال 1,170,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه MCWI03-24D12
مشخصات IN 24V OUT +-12V +-125MA(4
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300,000
قیمت نقدی به ریال 1,180,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه MCW1032
مشخصات IN 24V OUT 5V 400MA (5)
سازنده !!M5
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه S2A05R
مشخصات IN 5V OUT -+15V (1)
سازنده !! MI M3
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,310,000
قیمت نقدی به ریال 1,210,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه MKW3042
مشخصات IN 48V OUT 5V 4A (12)(17*)
سازنده !!MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,240,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه MEW1024
مشخصات IN 24V OUT 15V134mA(14)(17*,19
سازنده !!m5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,420,000
قیمت نقدی به ریال 1,290,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MIW3127
مشخصات IN 9-18V OUT +-15V (7) 5*
سازنده !!
دسته بندی MIW3127
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,440,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PWB2405MD-3W
مشخصات DC/DC IN 24V OUT 5V 3W (9)
سازنده BOX m4
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه MIW1031
مشخصات 24V 3.3V 600MA(11(17*(30(34
سازنده !! M5
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,490,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MIW1022
مشخصات IN 12V OUT 5V 500MA (2)(30)
سازنده !! M3
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه MCWI03-12D05
مشخصات IN 4.5-18V OUT +-5V (K)
سازنده !!M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,363,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه S2A15R
مشخصات IN 24 OUT +-15 3W 0.1A (13
سازنده m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,365,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه MEW1027
مشخصات 24V+-15V+-67MA (25(37(5(23)
سازنده !! m6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,370,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه MEW1022
مشخصات 24V 5V 400MA 2W (2)(37)
سازنده !!M3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,510,000
قیمت نقدی به ریال 1,370,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه TEL2-2421
مشخصات IN 18-36VOUT +-5V 2W-+200MA(16
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,518,000
قیمت نقدی به ریال 1,380,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه MIW4125
مشخصات IN 24V OUT +-5V +-500MA (14)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,520,000
قیمت نقدی به ریال 1,380,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه PKA 4211/P
مشخصات IN39/64 OUT 5V 5A(2A)25W(X)(1)
سازنده ERICSSON
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه S2A09R
مشخصات IN 12V OUT -+12V
سازنده !!m6 MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MCW03-12D15
مشخصات 12V +-15V +-100MA (15)(37)
سازنده !! M3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه MIW1023
مشخصات IN 12V OUT 12V 250MA (3)
سازنده !!M4
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,408,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه MIWI03-24S05
مشخصات IN 24V OUT 5V 600MA (35)
سازنده !!M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,560,000
قیمت نقدی به ریال 1,420,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه MEW1023
مشخصات IN 24V OUT 12V 167MA (2)
سازنده !!m3
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,560,000
قیمت نقدی به ریال 1,420,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه MCWI05-24S15
مشخصات IN 24V OUT 15V 334MA (37)
سازنده !!M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh