مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 2VRS12N5M
مشخصات ISOLATIONPOWR12-5V400MA2W(3,8
سازنده M35 N.S
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه MAU202
مشخصات 5V 5V 200MA (37)(41)42 (1J)
سازنده !!M42
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه MAU214
مشخصات 12V 12V 84MA(4(27(29(16 A6
سازنده !!M40 NEW
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 910,000
قیمت نقدی به ریال 830,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه MAU102
مشخصات IN 5V OUT 5V 200MA OLD (L7)
سازنده N/S!!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 970,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه MAU222
مشخصات 24V 5V200MA(19(36(41(16(17(42
سازنده !!M40 A6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 920,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه OET020ZEHH
مشخصات I 34/75 O 3.3-+12(2A)X3.5A(34)
سازنده m3 8DIP MO
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه MAU201
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 260MA (6(41,9)
سازنده M40 !!MIN
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه MAU105
مشخصات IN 5V OUT 15V 67MA
سازنده !!m42
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه MAU218
مشخصات 12V+-12V+-42MA 14,27,29,42,1
سازنده !!M40 A6
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,130,000
قیمت نقدی به ریال 1,030,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه MAU153
مشخصات 15V 15V 67MA(31) (6)(34)(2
سازنده !!m40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,150,000
قیمت نقدی به ریال 1,050,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه MAU324
مشخصات 24V 15V 133MA
سازنده ! M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه MAU225
مشخصات 24V 15V 67MA (5(25(27(36(16
سازنده !! m40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,232,000
قیمت نقدی به ریال 1,120,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه MAU216
مشخصات IN 12V OUT +-5V+-100MA(6(7(M22
سازنده !! M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,232,000
قیمت نقدی به ریال 1,120,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه MAU212
مشخصات IN 12V OUT 5V 200MA A6
سازنده !!M42
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,230,000
قیمت نقدی به ریال 1,120,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه MAU205
مشخصات 5V 15V 67MA (12)(27)(31(34
سازنده !! M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,230,000
قیمت نقدی به ریال 1,120,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه MAU219
مشخصات IN 12V OUT -+15 +-34MA A6
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,370,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,240,000
قیمت نقدی به ریال 1,130,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه MAU101
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 260MA(4)(24)(25
سازنده !! m40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,280,000
قیمت نقدی به ریال 1,160,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه MAU151
مشخصات IN 15V OUT 5V 200MA
سازنده N/S !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,280,000
قیمت نقدی به ریال 1,160,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه MAU122
مشخصات IN 24V OUT 5V 200MA (15)
سازنده !! m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,280,000
قیمت نقدی به ریال 1,160,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه MAU326
مشخصات 24V+-12V+-83MA(12(17*(29(34(36
سازنده !!M40 MAX
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه MAU313
مشخصات 12V 12V 165MA(8(24(27(31(34(42
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه MAU209
مشخصات IN 5V OUT -+15V -+34MA (11)
سازنده !!M40 MINM
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه MAU206
مشخصات IN5VOUT-+5V-+100MA(4(31)37
سازنده !!M40 MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,330,000
قیمت نقدی به ریال 1,210,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه MAU228
مشخصات 24V+-12+-42A5(24(27(30(29(42,1
سازنده !! m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,430,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,330,000
قیمت نقدی به ریال 1,212,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه MAU316
مشخصات 12V+-12V+-83MA(2(24(27(29(3642
سازنده !! M40 A6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,240,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MAU315
مشخصات 12V-+5V-+200MA(29(3637)17(I701
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,364,000
قیمت نقدی به ریال 1,240,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه MAU156
مشخصات IN 15V OUT +-15V +-34mA (4)
سازنده !!m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,520,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,380,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه MAU155
مشخصات IN 15V OUT +-12V +-42MA(2(34
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,520,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,380,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه MAU108
مشخصات IN 5V OUT +-12V +-42MA (9)
سازنده !!M40 MI
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,375,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه MAU106
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-100MA (1)
سازنده !!m40 MINM
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,370,000
قیمت نقدی به ریال 1,250,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MAU203
مشخصات IN 5V OUT 9V 110MA (3,34)16
سازنده !! M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400,000
قیمت نقدی به ریال 1,280,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MAU321
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 500MA
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MAU312
مشخصات IN 12V OUT 5V 400MA
سازنده !!M42
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MAU208
مشخصات 5V+-12V+-42MA(7A6 (27(31(29(42
سازنده !!M40 (37)
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450,000
قیمت نقدی به ریال 1,310,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه MAU221
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 260MA (6)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,480,000
قیمت نقدی به ریال 1,345,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MAU323
مشخصات 24V 12V 165MA(2(17(23(29(34(19
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,485,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه MAU322
مشخصات IN 24VOUT5V400M1(25(29(42(16#
سازنده !!M40 A6#
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه MAU215
مشخصات IN 12VOUT 15V 67MA(15)(19)
سازنده !! M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,480,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه MAU204
مشخصات IN 5V OUT 12V 84MA (8)6(16)24
سازنده !M40 MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,480,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PKA 4211/P
مشخصات IN39/64 OUT 5V 5A(2A)25W(X)(1)
سازنده ERICSSON
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه S2A09R
مشخصات IN 12V OUT -+12V (1)
سازنده !!m6 MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه MAU307
مشخصات 5V+-15+-66MA(6(24(27(29(313642
سازنده !!M40 A6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه MAU306
مشخصات 5V-+12V+-83MA(6)24(27)31)29(37
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه MAU207
مشخصات IN 5V OUT +-9V +-56MA (5)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,740,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,580,000
قیمت نقدی به ریال 1,430,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه MBU121
مشخصات IN 24V OUT 5V 200MA (4)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,580,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه MAU226
مشخصات IN 24V OUT +-5V +-100mA(5)(25)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,580,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه MBU111
مشخصات IN 12V OUT 5V 200MA(B)(9)
سازنده m40!! MI
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,840,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,640,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه MAU303
مشخصات IN 5V OUT 12V 165MA(2(17)(16,4
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,780,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,610,000
قیمت نقدی به ریال 1,470,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه MAU304
مشخصات IN 5V OUT 15V 133MA (30(34
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,620,000
قیمت نقدی به ریال 1,470,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه MAU302
مشخصات IN 5V OUT 5V 400MA (4)(30)(41
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,620,000
قیمت نقدی به ریال 1,470,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه MAU327
مشخصات 24V +-15V +-66MA (37,34,42
سازنده !M40 OLD
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,870,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700,000
قیمت نقدی به ریال 1,550,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه MAU325
مشخصات IN24V OUT+-5+-200MA(8(34(16(37
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,870,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700,000
قیمت نقدی به ریال 1,550,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه MAU317
مشخصات 12V+-15V+-66MA(S686)(30(34
سازنده !! M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,870,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700,000
قیمت نقدی به ریال 1,550,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه MAU227
مشخصات IN 24V OUT +-9V +-56MA (K*)(2)
سازنده !!m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,740,000
قیمت نقدی به ریال 1,580,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه MA03-05S05
مشخصات IN 5V OUT 5V 600MA (9,42)
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,970,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,630,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه MAU305
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-200MA (11)
سازنده !!M40 MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,860,000
قیمت نقدی به ریال 1,690,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MA03-24S15
مشخصات IN 24V OUT 15V 0.2A
سازنده m42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه MCWI03-24D12
مشخصات IN 24OUT +-12V+-125MA(A6)(I655
سازنده M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,820,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه MA01-05D12
مشخصات IN 4.5 5.5V OUT 12V (K*)
سازنده m40 !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,090,000
قیمت نقدی به ریال 1,900,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه MKW1041
مشخصات IN 48V OUT 3.3V 2.4A (13)
سازنده MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,180,000
قیمت نقدی به ریال 1,980,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه LW005A84
مشخصات I 36/75V O 5V 1A 5W (X)(S958)
سازنده IPMODULm11
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PWB2405CS-2W
مشخصات IN 24V OUT 5 2W A6
سازنده M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,330,000
قیمت نقدی به ریال 2,120,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه MCWI03-12D05
مشخصات IN 4.5-18V OUT +-5V (I413)
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,160,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه MKW2635
مشخصات IN 48V OUT +-5V +-1.5A (3)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,420,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه MCWI03-24D05
مشخصات 24V+-5V+-300MA(2(23(27(30(3742
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,560,000
قیمت نقدی به ریال 2,340,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه MCWI02-24D05
مشخصات 24V+-5V+-200MA(8(25(37)42)16
سازنده !! M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600,000
قیمت نقدی به ریال 2,360,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه S2A04R
مشخصات IN 5V OUT -+12V
سازنده !!m33 A6
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,620,000
قیمت نقدی به ریال 2,380,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه MCWI03-24S15
مشخصات IN 24V OUT 15V 200MA
سازنده m42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,640,000
قیمت نقدی به ریال 2,400,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MCWI02-48D05
مشخصات 48V+-5V+-200MA(24(27(29(37(17
سازنده !! M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700,000
قیمت نقدی به ریال 2,516,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه MEW1024
مشخصات IN 24V OUT 15V 134mA A6 (M19)
سازنده !!m40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,050,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,780,000
قیمت نقدی به ریال 2,530,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه MCWI03-24D15
مشخصات 24V+-15V+-100A19(24(29)3137(17
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,930,000
قیمت نقدی به ریال 2,660,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه MEW1023
مشخصات IN 24V OUT 12V 167MA
سازنده !!m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800,000
قیمت نقدی به ریال 2,700,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه MIW3016
مشخصات IN 5V OUT -+12V+-250MA(A6)(4J)
سازنده m40!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,970,000
قیمت نقدی به ریال 2,700,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه MEW1027
مشخصات 24V+-15V+-67MA(25(37(5(23(I651
سازنده !! m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,720,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه MIW3033
مشخصات IN 24V OUT 12V 500MA (A6)
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000,000
قیمت نقدی به ریال 2,740,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه MCW1032
مشخصات IN 24V OUT 5V 400MA(5,2(4J)
سازنده !!M42 N/S
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,010,000
قیمت نقدی به ریال 2,750,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MIW1033
مشخصات IN 24V OUT 12V 250MA (A6)(4J)
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,040,000
قیمت نقدی به ریال 2,760,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه MEW1022
مشخصات 24V 5V 400MA 2W(2(37(41(P10(A6
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,120,000
قیمت نقدی به ریال 2,840,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه MCWI05-24D12
مشخصات IN 24V OUT +-12V +-209MA A6
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,150,000
قیمت نقدی به ریال 2,860,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه MIW1027
مشخصات IN 12V OUT +-15V +-100MA(2)
سازنده !m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,230,000
قیمت نقدی به ریال 2,932,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه MIW3034
مشخصات IN 24V OUT 15V 400MA A6 (2)
سازنده !! M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,560,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,240,000
قیمت نقدی به ریال 2,940,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه MIW1037
مشخصات 24V +-15V +-100MA (24J)(A6)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,280,000
قیمت نقدی به ریال 2,985,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PH50S 24-5
مشخصات IN 18 36V OUT 5V 10A (GAL6)
سازنده
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MIWI06-24D15
مشخصات in 9-36 out +-15 (2)
سازنده !!M42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MEW1035
مشخصات IN 48V OUT +-5V +-200MA
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه MIW1024
مشخصات IN 12V OUT 15V 200MA A6
سازنده !! M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,680,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MIW1022
مشخصات 12V 5V 500MA (2,30,41,42)
سازنده !! M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه MIW1012
مشخصات 5V 5V 500MA(5) 25)27)35(28
سازنده !! M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه MIW3017
مشخصات IN 5VOUT +-15V +-200MA (4J)A6
سازنده !! M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,670,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,330,000
قیمت نقدی به ریال 3,030,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه MEW1032
مشخصات IN 48V OUT 5V 400MA 2W (8)
سازنده !!M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,660,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,330,000
قیمت نقدی به ریال 3,030,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه MEW1021
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 500MA(A6)
سازنده !M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,330,000
قیمت نقدی به ریال 3,030,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه S2A15R
مشخصات IN 24 OUT +-15 3W 0.1A (13,9)
سازنده m40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,335,000
قیمت نقدی به ریال 3,032,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه MCWI05-24S24
مشخصات IN 24 OUT 24 209MA
سازنده !! m40 A6
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,690,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,360,000
قیمت نقدی به ریال 3,050,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه MCW03-05D15
مشخصات IN 4.5 9V OUT +-15V (12)
سازنده m40 !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,770,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,430,000
قیمت نقدی به ریال 3,110,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه MIWI06-24S05
مشخصات IN 24V OUT 5V1.2A (A6(8J(25)
سازنده !!M42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,430,000
قیمت نقدی به ریال 3,120,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MIW1114
مشخصات IN 5V OUT -+12V+-125M(7)(17,19
سازنده !!MIN M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,770,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,420,000
قیمت نقدی به ریال 3,120,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه MCW03-12D15
مشخصات 12V +-15V +-100MA (37) (38)
سازنده !M40
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,432,000
قیمت نقدی به ریال 3,120,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه MIW1023
مشخصات IN 12V OUT 12V 250MA (3)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,450,000
قیمت نقدی به ریال 3,130,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه IDS101
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 2A (11)
سازنده M9 MINMAX
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,450,000
قیمت نقدی به ریال 3,140,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه S2A05R
مشخصات IN 5V OUT -+15V (L2) (30J)
سازنده ! M42
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500,000
قیمت نقدی به ریال 3,150,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh