مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:51:12 1398/7/24
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BT149G
مشخصات THYR 600V 0.8A
سازنده N/S PHI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 2N5062
مشخصات THYRISTOR 100V 0.5A BT169
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,307
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PO123/X
مشخصات THYRISTOR 300V 1A (N146)
سازنده !!N/S TOS
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BT169
مشخصات THYRISTOR 200V ZA7(H871)
سازنده m5 ## PHI
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه BUL382D
مشخصات NPN+DI 800/400V 5A 70W TO220
سازنده ST N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه TISP4C180H
مشخصات THYRISTOR 180V SMD (J5)
سازنده ORG
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BT151-650R
مشخصات THYRI 650V 12A CHIN (Z395)
سازنده CHIN N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BT66T-TVM
مشخصات (H954)
سازنده m3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BT136-600E
مشخصات TRIAC 600V 4A Z*** (X5)
سازنده m5 ##TO220
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 2P4M
مشخصات THYRISTOR 400V 2A (Q71)
سازنده !! m3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BT149D
مشخصات THYR 400V 0.8A (X955)
سازنده !!M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 2N6565
مشخصات THYRISTOR 400V 0.5A ZA4 (X32)
سازنده M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BT151 /PHI
مشخصات THYR 600R(P)A(H)ZORIGIN(X61)sh
سازنده M**PH M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 2N5063
مشخصات THYRISTOR 150V 0.51A (X103)
سازنده !!M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BT152-600R
مشخصات THYR 600V 20AORIGI(K)Z (H934)
سازنده !ORG M5
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 76,000
قیمت نقدی به ریال 69,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 5P4M
مشخصات A6 THYR 400V 5A ORIG (BAL50)
سازنده NEC M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 2N3897
مشخصات THYRISTOR SCR 200V 22A 2PIN
سازنده N.S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FS2514MH
مشخصات BTW66
سازنده 019
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BTW68-600R
مشخصات TO247 (X958)
سازنده !!ST m3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 2N3670
مشخصات THYR 400V 8A
سازنده m3 N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه HOOD9.
مشخصات
سازنده m3 !!
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BTW68
مشخصات THYRIS 800V 25A TO247(X958)ZA2
سازنده m3!! Z
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SKKT42/08
مشخصات THYRISTOR 800V 40A SKKT57
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 432,905
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 306,750
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه CS19-08
مشخصات THYRI 800-1200V19A 09 (H896)
سازنده !!M3 I 29A
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BTW66
مشخصات Z14 THYR 600V 25A (BAL53)
سازنده M3 !!
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SKKT56-18E
مشخصات DUAL 60A 1800V !!!USED(GAL6)
سازنده !!USED 091
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SKT40/16
مشخصات THYRISTOR 40A 1600V
سازنده N/S
دسته بندی THRY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SKT50/16
مشخصات THYRISTOR 1600V 50A
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 950,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه TB151-50
مشخصات THYRISTOR 1500V 50A INDUSTRIAL
سازنده M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SKKD42/16
مشخصات DOUBLE TRYR 42A 1600V
سازنده M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SKKT57/
مشخصات GAL1
سازنده UNUSED M6
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MTC55A-160
مشخصات DOUBL THYRSTOR 55A 1600V
سازنده M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TT162N14KOF
مشخصات THYRISTOR 1400V 162A
سازنده M3 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400,000
قیمت نقدی به ریال 4,000,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 5P4A
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه THYR 95A
مشخصات THYRISTOR MCC95
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 531,292
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SKKT42/12E
مشخصات THYRISTOR 1200V 40A DUAL
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SKKH92/14
مشخصات THYRISTOR+1 DIODE
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh