مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BT149G
مشخصات THYR 600V 0.8A
سازنده N/S PHI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 2N5062
مشخصات THYRISTOR 100V 0.5A BT169
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 3,307
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PO123/X
مشخصات THYRISTOR 300V 1A (N146)
سازنده !!N/S TOS
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BUL382D
مشخصات NPN+DI 800/400V 5A 70W TO220
سازنده ST N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TISP4C180H
مشخصات THYRISTOR 180V SMD (J5)(P16
سازنده ORG M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BT169
مشخصات THYRISTOR 200V ZA7(H871)MG2
سازنده M12 COPY
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BT66T-TVM
مشخصات (H954)
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BT149D
مشخصات THYR 400V 0.8A (X955) TO92
سازنده !!M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BT136-600E
مشخصات TRIAC 600V 4A Z*** (X5)
سازنده m40 ##TO22
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 2P4M
مشخصات THYR 400V2A(Q71) TO-202 *18*17
سازنده !! m35
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 2N6565
مشخصات THYR *8 400V 0.5A ZA4 (X32)
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 5P4M
مشخصات A6 THYR 400V 5A ORG (BAL50)*17
سازنده NEC M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 2N3897
مشخصات THYRISTOR SCR 200V 22A 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه 2N5063
مشخصات THYRISTOR 150V 0.51A (X103)
سازنده !!M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 108,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 2N3670
مشخصات THYR 400V 8A
سازنده m3 N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BT152-600R
مشخصات THYR 600V 20AORIGI(K)Z(H934)JP
سازنده !ORG M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه CS19-08
مشخصات THYRI 800-1200V19A 09 (H896)
سازنده !!M40 I 29
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BTW68-600R
مشخصات TO247 (X958)
سازنده !!ST M40
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه HOOD9.
مشخصات
سازنده M12 !!
دسته بندی HOOD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FS2514MH
مشخصات (R287)
سازنده M12 019
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BTW68
مشخصات THYRIS 800V 25A TO247(X958)ZA2
سازنده m40!! Z
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SKKT42/08
مشخصات THYRISTOR 800V 40A SKKT57
سازنده N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 432,905
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 306,750
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BTW66
مشخصات -600V Z14 THYR 600V 25A (BAL53
سازنده M11 !!091
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 990,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TB151-50
مشخصات THYRISTOR 1500V 50A INDUSTRIAL
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SKKD42/16
مشخصات DOUBLE TRYR 42A 1600V
سازنده M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MTC55A-160
مشخصات DOUBL THYRSTOR 55A 1600V
سازنده N/S M3
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,450,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SKKT42-16E
مشخصات (GAL0-3)1600V 40A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600,000
قیمت نقدی به ریال 2,360,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SKKT27-16E
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,006,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,733,000
قیمت نقدی به ریال 2,484,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SKKT15-16E
مشخصات 1600V 15A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,770,000
قیمت نقدی به ریال 2,520,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SKKT57/
مشخصات 16E GAL2 1600V 55A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MCD56-16IO1B
مشخصات IXYS 1600V 60A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,470,000
قیمت نقدی به ریال 3,150,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MCC72-16
مشخصات io1B- 1600V 2*115A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600,000
قیمت نقدی به ریال 3,300,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MCD95-16IO1B
مشخصات GAL10 1600V 116A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800,000
قیمت نقدی به ریال 3,450,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MMO35-14goD
مشخصات IXYS 1400V 35A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800,000
قیمت نقدی به ریال 3,500,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه TT162N14KOF
مشخصات THYRISTOR 1400V 162A GAL7
سازنده M3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400,000
قیمت نقدی به ریال 4,000,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SKKT56-18E
مشخصات DUAL 60A 1800V !!!USED(GAL6)
سازنده M12 091
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,620,000
قیمت نقدی به ریال 4,200,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SKT40/16
مشخصات THYRISTOR 40A 1600V
سازنده N/S
دسته بندی THRY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000,000
قیمت نقدی به ریال 5,000,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه SKT160-16E
مشخصات 600V 160A
سازنده M12 COPY
دسته بندی THRY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,300,000
قیمت نقدی به ریال 5,730,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه NO734YS160
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,020,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,376,000
قیمت نقدی به ریال 5,796,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SKT300-16E
مشخصات 1600V 300A COPY
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500,000
قیمت نقدی به ریال 6,800,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SKT50/16
مشخصات THYRISTOR 1600V 50A
سازنده M30
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700,000
قیمت نقدی به ریال 7,000,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه MCD162-16IO1
مشخصات IXYS 1600V 181A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,730,000
قیمت نقدی به ریال 7,030,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SKKT172-16E
مشخصات 20A GAL1
سازنده M12
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,380,000
قیمت نقدی به ریال 7,620,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SKKH106-16E
مشخصات 20A GAL1 MCD95-16IO1B
سازنده M42 N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,540,000
قیمت نقدی به ریال 7,650,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه T143-630-160
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,860,000
قیمت نقدی به ریال 12,600,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SKKT250-16E
مشخصات 20A ORG
سازنده M12
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000,000
قیمت نقدی به ریال 13,500,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SKKT273-16E
مشخصات 1600V 273A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000,000
قیمت نقدی به ریال 14,350,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه MCC310-16
مشخصات io1-20A 2*1600V 320A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000,000
قیمت نقدی به ریال 14,400,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه N1718NS160
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 17,540,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,940,000
قیمت نقدی به ریال 14,490,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه N1467NS160
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR 1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,040,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,395,000
قیمت نقدی به ریال 14,904,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه MCD255-16IO1
مشخصات IXYS 1600V 250A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000,000
قیمت نقدی به ریال 17,600,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه MCO500-16
مشخصات IO1-IXYS 1600V 560A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 24,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,300,000
قیمت نقدی به ریال 19,370,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه MCC255-16
مشخصات io1 IXYS 2*1600V 250A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 24,050,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,860,000
قیمت نقدی به ریال 19,872,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه MCC312-16
مشخصات io1-20A
سازنده M12
دسته بندی THYR 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 24,550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,320,000
قیمت نقدی به ریال 20,286,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SKKT430-16E
مشخصات 1600V 430A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000,000
قیمت نقدی به ریال 29,420,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SKKT500-16E
مشخصات 1600V 585A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 38,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 34,100,000
قیمت نقدی به ریال 31,000,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MCC500-16
مشخصات io1- 1600V 545A
سازنده M12 20D
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,432,000
قیمت نقدی به ریال 33,120,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SKKT570-16E
مشخصات 20A
سازنده M12
دسته بندی THYR 4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 43,090,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,170,000
قیمت نقدی به ریال 35,610,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 5P4A
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه THYR 95A
مشخصات THYRISTOR MCC95
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 531,292
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه SKKT42/12E
مشخصات THYRISTOR 1200V 40A DUAL
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SKKH92/14
مشخصات THYRISTOR+1 DIODE
سازنده
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh