مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:51:12 1398/7/24
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه 27C220
مشخصات (Q922)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 27E257-12WIN
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,517
قیمت غیر نقدی به ریال 2,597
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 24C17ULM8
مشخصات SMD (I4) (K768)
سازنده FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 24LC21BB6
مشخصات Q (G558)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 24U03UMB
مشخصات SMD (I1)
سازنده FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 29L04
مشخصات (7) (X287)
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 24C01/ST
مشخصات 518 (F716)
سازنده m3 *
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 24C01/ATM
مشخصات E2PROMSERIAL1KBIT(128*8)(F716)
سازنده m3 ATMEL
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 24LC02/ATC
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 28C04G-20
مشخصات SMD (L670)
سازنده OR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 93S56/ST
مشخصات
سازنده N/S ST
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,697
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BR24T32FVT-
مشخصات WE2 SO8 32Kbit 1.6VTO5.5V(BS)
سازنده M3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه AT24C512C1-1
مشخصات 0CI-2.7 JP A BGA2(S93) BS
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه AT24C01AC3
مشخصات SMD E2PROM (J5)(P3)(E7)(S845)
سازنده m3 ATMEL O
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 24W16M6
مشخصات SMD (I2)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 24W08M6
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 24W01
مشخصات SMD (I3)
سازنده ST
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 24U65UN
مشخصات DIP 8PIN (F818)
سازنده FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 24C02LMT8
مشخصات SMD TSSOP (I1) (A)
سازنده M3 FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 93C45MN6/AKM
مشخصات E2PROM,64*16,
سازنده AKM N/S
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,555
قیمت نقدی به ریال 6,791
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه AT24C64-10TI
مشخصات 2.7 JP A(M1)(D2) TSSOP
سازنده m6
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 24C04/ATM
مشخصات SMD SOIC8(K270)(D1)(J5)2A
سازنده !!m3 ATME
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه AT25256W-10S
مشخصات A-2.7C JP (S846) SMD (J3)
سازنده M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 24LC128T-I/S
مشخصات SMD (L683)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 24CL16SG
مشخصات SMD FM24CL16SG-RAM (S71)
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 24C02 SMD
مشخصات SMD (D1)(ATMEL BS)(N8)
سازنده M6
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 93C66A/ISSI
مشخصات T1 SMD SOIC-8 (D5)(I1)(Y105)
سازنده !!M3 ISSI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 93C06M1/SMD
مشخصات F (I2)(D4) 10(BI)SMD 3.9MM
سازنده M3 ST -NAT
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 24C65NU
مشخصات SMD 3.9MM (I2) (K308)
سازنده M5 FAI
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 24C64/ST
مشخصات (F670)
سازنده !!N/S ST
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 24C512C1-10
مشخصات -10C1-2.7SMD LAP(I4)J5
سازنده ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه AS7C256-20PC
مشخصات AS7C256-20PCT 61256 /USA
سازنده N/S ALLIAN
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه 93C06/ST
مشخصات T1 E2PROM (X452) A
سازنده M3 ST/NAT
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 87C64
مشخصات PROM (F598)
سازنده
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه AT24C02/ATM
مشخصات SMD(D1)2A(K259)(BI)(J5)2KB P3
سازنده ##M4 ST
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه 93C56-10SC
مشخصات SMD(D5 AT)(I3 ST)(J2)so8(S440)
سازنده M3 ST/ATME
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 24C16/SMD
مشخصات EEP0ROM16KB 400KHZ SMD8P(D1)
سازنده M3 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه AT25256A-10
مشخصات AT25256A-10PI
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,293
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 13,803
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه AT25256B SMD
مشخصات SMD MARKETIN CODE 5EB (K916)
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,500
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه 24C08BN6
مشخصات SMD(D1)(K777)(BJ(BW)(S)SO8 ORG
سازنده !!M5 ST/CA
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه AT25080N-10C
مشخصات SMD SO8 (P3) (S555)
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 93LC46/SMD
مشخصات SMD (K*)
سازنده !!M3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 93LC46
مشخصات A6 (P) 2A(3) (X453)(MG3)
سازنده #m3MICROCH
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 29C821/ALL
مشخصات 10BIT CMOS REGISTER NON-INVERT
سازنده ALLEGRO
دسته بندی REGISTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 24LC04
مشخصات (F627)
سازنده m6
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه 24C04/ST
مشخصات !!!ST (F768) (K)
سازنده !! M3 ST
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 24C04/ATM.
مشخصات !!! (F768)
سازنده !! M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 29040/PLCC
مشخصات PLCC E2PROM
سازنده ST* N/S
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,500
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 24LC16BT-I/S
مشخصات N SMD SO8 EEPROM 16KBIT(T280)
سازنده !!m3 ORGIN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 24LC02B-I/SN
مشخصات SMD EEPROM 2KBIT400KHZ(T856)P3
سازنده !!m3MICROC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,700
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 24S10
مشخصات
سازنده
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه AT34C02-10T
مشخصات SMD TSSOP-8 (P3)(J5)BS
سازنده m6
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه AT24C256-10T
مشخصات I-2.7JPSMD(J3)A P (S814)BGA
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه AT24C128/SMD
مشخصات SMD(D1)(K717)(I3)(BZ*)SO8
سازنده !!KBIT M3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 93S46-MN
مشخصات SMD (D4,D1) (W) 2A SO8
سازنده m5
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,800
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه KM23C4000D
مشخصات PROM 4M (F717)
سازنده SEC
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه AT25230
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 24C02/ST
مشخصات E2PROM 2K BIT (K) (F815)
سازنده **!! ST M3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 93S46
مشخصات (C) (Q991)
سازنده m5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه AT24C32M
مشخصات SMD 5V(BI)(D1(A)BN,BZ*,P3(I14)
سازنده M3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 27C020-70/HO
مشخصات PROM (G540)
سازنده HOLTE
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 24C08/ST
مشخصات E2PROM 8K SERIAL DIP8(F667)M
سازنده m3ST/FAI O
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 24C16/ST
مشخصات (F816)
سازنده !!ST m3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 24C16/ATM
مشخصات E2PROM (2K*8)8PIN SERIAL(F816)
سازنده !!ATM M3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 24C00/P
مشخصات (Q398)
سازنده !!m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه 24C00-I/SN
مشخصات SMD SO8 (T358)
سازنده !! m4
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه M3763A-1C
مشخصات SINGLE SOUND LOW ALARM (X73)
سازنده !!M6
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه 67633
مشخصات EPROM (G583)
سازنده
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه 24C64
مشخصات E2PEOM 64K (F670)
سازنده N/S M3 !!A
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 27C100/AMD
مشخصات EPROM
سازنده AMD N/S
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,174
قیمت غیر نقدی به ریال 29,516
قیمت نقدی به ریال 26,292
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 29V01CS
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 27C100/MX
مشخصات EPROM
سازنده N/S MX
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 24F002
مشخصات SMD (D)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه AT25160N-10
مشخصات SMD E2PROM (D1)(S773)
سازنده m3 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 24C32
مشخصات E2PROM 32K 24C32-10PI(F817)
سازنده !!M4 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه MBM2732A-20
مشخصات 27C32 EPROM
سازنده N/S JAPA
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 28,485
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 24C04/CERAMI
مشخصات CERAMIC(G144)
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه MBM27C32A-30
مشخصات EPROM (F823)
سازنده ## N/S
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه AT24C21
مشخصات Z DIP (N342)
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه 49F010-156PC
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLASH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,997
قیمت غیر نقدی به ریال 37,781
قیمت نقدی به ریال 32,867
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه 29F040B-90JC
مشخصات PLCC (I3) (K280)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه 24LC01
مشخصات (X395)
سازنده !!MICROCm3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه S167A-P
مشخصات 40 40PIN (N210)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه AT28C684
مشخصات
سازنده N/S ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 27E010P-70
مشخصات 20 32PIN PLCC (I2)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 27C102
مشخصات (40) M5M27C102 (F675)
سازنده
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,500
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 24C64 SMD
مشخصات SMD (BI) (T700) (D3)(S896)
سازنده !!M6
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 44,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 24LC16B-I/P
مشخصات DIP (Q111)
سازنده !! M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه AT25320AN-10
مشخصات SMD-10SI(N4)(P3)J5 BN D3(S541)
سازنده m3 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه AS7C3256-15T
مشخصات SRAM SMD (D3)(Q)(S892)2A
سازنده m3
دسته بندی SRAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 27128AZB/OKI
مشخصات PROM (F780) EPROM
سازنده N/S OKI
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 24C02/ATM
مشخصات E2PROM 2K BIT(256*8)(E)(F815)
سازنده !N/S TO
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 27C152/NAT
مشخصات EPROM
سازنده NATIONAL
دسته بندی EPROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 49,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 27C4002
مشخصات PROM (F636)
سازنده
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 24C512N/ATM
مشخصات SMD (K307) SOIC8 (BS)
سازنده !!M5 ATM
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 28VF040A-200
مشخصات SMD (L816)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه AT27C512-12/
مشخصات PROM 512K 64*8 (F774)
سازنده ##M3
دسته بندی PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه AT24C256
مشخصات +AT24C256-10PI(2.7VOLT (F721)
سازنده !!M6
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه AT25128N1-10
مشخصات SC 2.7 SOIC16 (J5) (P3)
سازنده m3
دسته بندی E2PROM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه AT25128N-10S
مشخصات I2.7 JP SO8 (P3) A
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh