مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:26:25 1397/9/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DISPLAY*
مشخصات / LED
سازنده ##
دسته بندی FRAME
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه LCD SMALL
مشخصات LCD CALCULATORE SMALL
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SLOT7019
مشخصات SLOT2*40 3MM WIREWRAP
سازنده
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SLF-351
مشخصات BACKLIGHT GREEN PP-3894V-0
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه LCD LARGE
مشخصات LCD CALCULATORE MEDUM
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DGK-1804
مشخصات LCD BACKLIGHT
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه LCD 2DIG
مشخصات
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه LCD CLOCK
مشخصات LCD CLOCK , COMPLETE
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه LCD 8DIG
مشخصات -
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه LCD 4.5DIG
مشخصات
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 31,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه LCD CIG VFD
مشخصات 6DIGIT VFD
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه LCD 4DIGIT
مشخصات WDN1300-NBB-#00
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DMC16106B-A
مشخصات LCD 1*16 BLUE WITHOUT B/L
سازنده N/S OPTREX
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه CH1*16
مشخصات LCD 1*16 WITH BLUE BACK LIGHT
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه GDM 1601A
مشخصات LCD 1*16 WITH BACK LIGHT
سازنده 154 N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 83,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه RX1602-17/YG
مشخصات FARCI GREEN
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 108,227
قیمت غیر نقدی به ریال 89,729
قیمت نقدی به ریال 76,689
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه LCD 6DIG
مشخصات LCD 6DIGIT SMALL
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه CH2*16MN
مشخصات LCD 2*16 GREEN WITH OUT B/L
سازنده ##N/S TAIW
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FP1102P
مشخصات !!LCD 3.5DIGIT LONGTECH
سازنده M3 !!LONGT
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 87,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه CIG VFDGLASS
مشخصات
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه RX1602-17/B
مشخصات FARCI BLUE
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه LCM0802B-00
مشخصات LCD 2*8 BLUE
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه CH2*20SB
مشخصات LCD 2*20 GREEN WITH B/L
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 148,812
قیمت غیر نقدی به ریال 118,065
قیمت نقدی به ریال 102,980
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TS0802A
مشخصات LCD 2*8 GREEN WITH B/L LARG
سازنده !! N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,744
قیمت غیر نقدی به ریال 121,440
قیمت نقدی به ریال 103,293
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه LCD 4DIG
مشخصات LCD 4DIGIT (1103)
سازنده m4 WINSTAR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه LCD 3.5DIG
مشخصات !! DERIVERL LCD 3.5 DIGIT
سازنده M3 WINSTA
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه CH1*16SB
مشخصات LCD 1*16 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده *TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PCM0802A-FBS
مشخصات LCD 2*8 BLUE (S43)
سازنده N/S ! XIAM
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه LCD 8 DIGIT
مشخصات WDN1308-NBB-#00
سازنده !!
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه LCM0802A-BBS
مشخصات LCD 2*8 BLUE
سازنده !!WINN/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه CH1*16LN
مشخصات LCD 1*16 CHARACT NORMAL
سازنده N/S AMPAIE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه LCD64*128 #
مشخصات LCD MTB-230-PB-230 GREEN TFT
سازنده N/S 019
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 156,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه LMC1602S-FL
مشخصات 2*16 SIZE LARGE GREEN
سازنده N/S K
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 216,453
قیمت غیر نقدی به ریال 184,181
قیمت نقدی به ریال 159,949
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه CH1*16/LARGE
مشخصات DMC-16106B-A BLUE
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه LCD64*128
مشخصات LCD MSGF009890 SMALL BLUE TFT
سازنده 019N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 162,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه TS1620G-5/B
مشخصات LARGE 2*16 BLUE
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 216,453
قیمت غیر نقدی به ریال 184,181
قیمت نقدی به ریال 164,332
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه RX2004-3A/YG
مشخصات LCD 4*20 GREEN FARSI
سازنده TECH N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 297,623
قیمت غیر نقدی به ریال 236,130
قیمت نقدی به ریال 197,196
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه TS1620A-17V2
مشخصات LCD 2*16 BLUE TECHSTAR
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه TOUCH64*128*
مشخصات 7.5*6.3
سازنده PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TOUCH240*320
مشخصات 240*320 TOUCH
سازنده ## N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه OLED WHITE
مشخصات OLED 64*128 WHITE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه OLED BLUE
مشخصات OLED 64*128 BLUE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه RX2002-1/B
مشخصات FARCI BLUE 2*20
سازنده !TECH N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 324,679
قیمت غیر نقدی به ریال 242,876
قیمت نقدی به ریال 206,587
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه CH4*16/TECH
مشخصات LCD 4*16 GREEN WITH B/L
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه CH2*20LN
مشخصات LCD 2*20 GREEN
سازنده !!N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TS0802A-1
مشخصات LCD 2*8 BLUE 14PIN(W)
سازنده !! TECH**
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه LCM1602S
مشخصات FL-YBS 2*16 LARGE GREEN
سازنده LONGTE N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه CH2*8B
مشخصات LCD 2*8 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده GBM
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه WH2004A-TMC
مشخصات LCD 4*20 BLUE
سازنده WIN N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 282,000
قیمت نقدی به ریال 245,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه LMME4TI20FN
مشخصات LCD 2*20 BLUE LARGE
سازنده TAIWAN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه CH4*16/BLUE
مشخصات LCD 4*16 BLUE WITH B/L
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه CH2*16SB
مشخصات LCD 2*16 BLUE WITH B/L
سازنده TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه GR32*122SN
مشخصات LCD 32*122 GRAPHIC NORMAL M
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 305,000
قیمت نقدی به ریال 275,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه LMB162AFC
مشخصات LCD 2*16 BLUE TOPWAY
سازنده !!N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه CH4*20B/L *
مشخصات LCD 4*20 BLUE WIT B/LCHINA WIN
سازنده !!TC N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه CH4*20/TECH
مشخصات LCD 4*20 GREEN WITH B/L CHINA
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه LCM0802B-NSW
مشخصات -BBW 2*8 OINS IN SIDE BLUE
سازنده !!M5
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 320,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه RX2004-3/B
مشخصات LCD 4*20 BLUE FARSI
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 417,445
قیمت غیر نقدی به ریال 344,076
قیمت نقدی به ریال 291,100
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه TMART12864-2
مشخصات LCD 64*128 BLUE
سازنده TECHMA N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PCM1602S
مشخصات LCD 2*16 BLUE LARGE CHARACTER
سازنده XIAMEX N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه LCM1602S-NSW
مشخصات LCD 2*16 BLUE LARGE CHARACTER
سازنده N/S LONGTE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه GR32*122SB
مشخصات LCD 32*122 GRAPHIC WITH B/L M
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه CH4*20MB
مشخصات LCD 4*20 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده AMPI N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه CH2*16MB/CHI
مشخصات LCD 2*16 GREEN WHIT B/L
سازنده ##TECH***
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه WG12864A-NYG
مشخصات -V STN YELLOW/GREEN POSITIVE
سازنده !! N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه CH2*40
مشخصات LCD 2*40 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 419,378
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 324,280
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه LCM0802B-FL-
مشخصات YBW 2*8 PINS IN SIDE GREEN
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه LCM0802A-NSW
مشخصات -BBW 2*8 PIN IN BOTTOM BLUE
سازنده !!M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه LCM0802A-FL-
مشخصات YBW 2*8 GREEN PINS IN BOTTOM
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PCM0802A
مشخصات LCD 2*8 GREEN (W)
سازنده !!M3 XIAME
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه LCM0802A-YBS
مشخصات LCD 2*8 GREEN
سازنده !!M3 WIN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه PCM1602S-FL
مشخصات LCD 2*16 GREEN LARGE CHARACTER
سازنده N/S XIAME
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه LCD128*128
مشخصات WG128128B-YYH-VZ GREEN TFT
سازنده WIN N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه LCD 2.4INCH
مشخصات
سازنده PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 396,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه DGK-1804G-4
مشخصات LCD BACKLIGHT 6DIGIT (M2)
سازنده !!M3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه LCD 6DIGIT
مشخصات REFLECTIVE
سازنده !!M5 WIN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 412,000
قیمت نقدی به ریال 374,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MDLS-20433
مشخصات STN 4*20 WITHOUT BACKLIGHT (Q)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه CH4*20MB*
مشخصات LCD 4*20 WITH OUT B/L
سازنده AMPIRE M2
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه AG12864EYIQY
مشخصات 14H-A(R) GREEN SMALL
سازنده !AMPIRE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه A0402A0YIEB
مشخصات LCD 2*40 BLUE
سازنده AMPIRE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه CH4*40/TECH
مشخصات LCD 4*40 GREEN WHIT BACKLIGHT
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 568,187
قیمت غیر نقدی به ریال 472,260
قیمت نقدی به ریال 416,303
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه TS8002F
مشخصات LCD 320*240
سازنده !TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 579,784
قیمت غیر نقدی به ریال 485,753
قیمت نقدی به ریال 431,955
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه WH1602A-TMI
مشخصات LCD 2*16 BLUE BIG BOARD
سازنده !!m WIN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 480,000
قیمت نقدی به ریال 435,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه CH4*40//TECH
مشخصات LCD 4*40 BLUE WHIT BACKLIGHT
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 595,244
قیمت غیر نقدی به ریال 495,872
قیمت نقدی به ریال 438,216
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PCM0802B-FSB
مشخصات YBS-01 GREEN 14PIN(W)
سازنده !! M3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه LBLG240128A
مشخصات BACK LIGHT 128*240
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 485,000
قیمت نقدی به ریال 441,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه WH1602B-TMI
مشخصات LCD 2*16 BLUE
سازنده !!m3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه LCD 3.2INCH
مشخصات
سازنده N/S PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 560,000
قیمت غیر نقدی به ریال 542,000
قیمت نقدی به ریال 492,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه TOUCH64*128
مشخصات TOUCH 64*128
سازنده ##*** m3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه LMB402CBC
مشخصات LCD (C) 2*40 GREEN (16)
سازنده BOX
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 630,000
قیمت نقدی به ریال 565,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه WG12232A-PYH
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 630,000
قیمت نقدی به ریال 570,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه WH1604A-TMI
مشخصات LCD 4*16 BLUE
سازنده !!N/S **WI
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 585,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه DMF5005N
مشخصات LCD 64*240 GRAPHIC NORMAL
سازنده OPTREX*
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 710,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه DMF5005NYJ
مشخصات LCD 64*240 GRAPHIC GREEN B/L
سازنده OPTREX
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 680,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه WH2002A-YYH
مشخصات LCD 2*20 GREEN
سازنده !WIN M5
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 745,000
قیمت نقدی به ریال 677,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه WH2002A-TMI
مشخصات LCD 2*20 BLUE
سازنده !!M3 WIN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه GR64*128B/L
مشخصات LCD 64*128 GREEN B/L
سازنده !TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه CH2*20LB
مشخصات LCD 2*20 BLUE WITH B/L
سازنده !!M3 TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه GR64*240MB
مشخصات LCD 64*240 GRAPHIC WITH B/L M
سازنده N/S CASIL
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,001,094
قیمت غیر نقدی به ریال 826,455
قیمت نقدی به ریال 723,055
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه WH1602L-TMI
مشخصات LCD 2*16 BLUE LARGE
سازنده !!M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 860,000
قیمت نقدی به ریال 780,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh