مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:54:06 1400/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DISPLAY*
مشخصات / LED
سازنده GAL1 M12
دسته بندی FRAME
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DGK-1804
مشخصات LCD BACKLIGHT
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه LCD 2DIG
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 17,531
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DISPLAY3
مشخصات GAL1 led 3mm
سازنده M11 n/s
دسته بندی FRAME
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه LCD CLOCK
مشخصات LCD CLOCK , COMPLETE
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه LCD SMALL
مشخصات LCD CALCULATORE SMALL
سازنده M3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه LCD CIG VFD
مشخصات 6DIGIT VFD
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DMC16106B-A
مشخصات LCD 1*16 BLUE WITHOUT B/L
سازنده N/S OPTREX
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه CH1*16
مشخصات LCD 1*16 WITH BLUE BACK LIGHT
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه GDM 1601A
مشخصات LCD 1*16 WITH BACK LIGHT
سازنده 154 N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 83,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه RX1602-17/YG
مشخصات FARCI GREEN
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 108,227
قیمت غیر نقدی به ریال 89,729
قیمت نقدی به ریال 76,689
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه LCD 6DIG
مشخصات LCD 6DIGIT SMALL
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه CH2*16MN
مشخصات LCD 2*16 GREEN WITH OUT B/L
سازنده ##N/S TAIW
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه CIG VFDGLASS
مشخصات
سازنده
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه RX1602-17/B
مشخصات FARCI BLUE
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه LCD 8DIG
مشخصات -
سازنده N/S m3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SLF-351
مشخصات BACKLIGHT GREEN PP-3894V-0
سازنده M12
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه CH2*20SB
مشخصات LCD 2*20 GREEN WITH B/L
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 148,812
قیمت غیر نقدی به ریال 118,065
قیمت نقدی به ریال 102,980
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه CH1*16SB
مشخصات LCD 1*16 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده *TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PCM0802A-FBS
مشخصات LCD 2*8 BLUE (S43)
سازنده N/S ! XIAM
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه LCD 4.5DIG
مشخصات
سازنده M3 N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه FP1102P
مشخصات !!LCD 3.5DIGIT LONGTECH
سازنده N/SM9 !!LO
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه CH1*16LN
مشخصات LCD 1*16 CHARACT NORMAL
سازنده N/S AMPAIE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه LCD64*128 #
مشخصات LCD MTB-230-PB-230 GREEN TFT
سازنده N/S 019
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 156,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه LMC1602S-FL
مشخصات 2*16 SIZE LARGE GREEN
سازنده N/S K
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 216,453
قیمت غیر نقدی به ریال 184,181
قیمت نقدی به ریال 159,949
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه CH1*16/LARGE
مشخصات DMC-16106B-A BLUE
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه LCD64*128
مشخصات LCD MSGF009890 SMALL BLUE TFT
سازنده 019N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 162,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TS1620G-5/B
مشخصات LARGE 2*16 BLUE
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 216,453
قیمت غیر نقدی به ریال 184,181
قیمت نقدی به ریال 164,332
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SLOT7019
مشخصات SLOT2*40 3MM WIREWRAP
سازنده m12
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه RX2004-3A/YG
مشخصات LCD 4*20 GREEN FARSI
سازنده TECH N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 297,623
قیمت غیر نقدی به ریال 236,130
قیمت نقدی به ریال 197,196
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TS1620A-17V2
مشخصات LCD 2*16 BLUE TECHSTAR
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه TOUCH64*128*
مشخصات 7.5*6.3
سازنده N/S PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TOUCH240*320
مشخصات 240*320 TOUCH
سازنده ## N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه OLED WHITE
مشخصات OLED 64*128 WHITE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه OLED BLUE
مشخصات OLED 64*128 BLUE
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه LCD 4DIGIT
مشخصات WDN1300-NBB-#00 32PIN
سازنده N/S M9
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه CH2*20LN
مشخصات LCD 2*20 GREEN
سازنده !!N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه LCM1602S
مشخصات FL-YBS 2*16 LARGE GREEN
سازنده LONGTE N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه WH2004A-TMC
مشخصات LCD 4*20 BLUE
سازنده WIN N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 282,000
قیمت نقدی به ریال 245,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه LCD 3.5DIG
مشخصات !! DERIVERL LCD 3.5 DIGIT
سازنده M40
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه GR32*122SN
مشخصات LCD 32*122 GRAPHIC NORMAL M
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 305,000
قیمت نقدی به ریال 275,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه LMB162AFC
مشخصات LCD 2*16 BLUE TOPWAY
سازنده !!N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه CH4*20B/L *
مشخصات LCD 4*20 BLUE WIT B/LCHINA WIN
سازنده !!TC N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه CH4*20/TECH
مشخصات LCD 4*20 GREEN WITH B/L CHINA
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه RX2004-3/B
مشخصات LCD 4*20 BLUE FARSI
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 417,445
قیمت غیر نقدی به ریال 344,076
قیمت نقدی به ریال 291,100
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TMART12864-2
مشخصات LCD 64*128 BLUE
سازنده TECHMA N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PCM1602S
مشخصات LCD 2*16 BLUE LARGE CHARACTER
سازنده XIAMEX N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه LCM1602S-NSW
مشخصات LCD 2*16 BLUE LARGE CHARACTER
سازنده N/S LONGTE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه LCD LARGE
مشخصات LCD CALCULATORE MEDUM
سازنده M12
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه GR32*122SB
مشخصات LCD 32*122 GRAPHIC WITH B/L M
سازنده n/N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه CH4*20MB
مشخصات LCD 4*20 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده AMPI N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه WG12864A-NYG
مشخصات -V STN YELLOW/GREEN POSITIVE
سازنده !! N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه CH2*40
مشخصات LCD 2*40 GREEN WITH B/L CHARAC
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 419,378
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 324,280
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه LCM0802B-FL-
مشخصات YBW 2*8 PINS IN SIDE GREEN
سازنده N/S M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PCM0802A
مشخصات LCD 2*8 GREEN (W)
سازنده N/S !!M3 X
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PCM1602S-FL
مشخصات LCD 2*16 GREEN LARGE CHARACTER
سازنده N/S XIAME
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه LCD128*128
مشخصات WG128128B-YYH-VZ GREEN TFT
سازنده WIN N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه LCD 2.4INCH
مشخصات
سازنده N/S PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 396,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه LCD 4DIG
مشخصات LCD 4DIGIT (1103)
سازنده m40 WI
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه LCD 4DIG
مشخصات LCD 4DIGIT (1103)
سازنده m40 WI
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه CH4*40/TECH
مشخصات LCD 4*40 GREEN WHIT BACKLIGHT
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 568,187
قیمت غیر نقدی به ریال 472,260
قیمت نقدی به ریال 416,303
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه TS8002F
مشخصات LCD 320*240
سازنده !TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 579,784
قیمت غیر نقدی به ریال 485,753
قیمت نقدی به ریال 431,955
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه CH4*40//TECH
مشخصات LCD 4*40 BLUE WHIT BACKLIGHT
سازنده TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 595,244
قیمت غیر نقدی به ریال 495,872
قیمت نقدی به ریال 438,216
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PCM0802B-FSB
مشخصات YBS-01 GREEN 14PIN(W)
سازنده N/S !! M3
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه CH2*16SB
مشخصات LCD 2*16 BLUE WITH B/L
سازنده M12 TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه LCD 3.2INCH
مشخصات
سازنده N/S PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 560,000
قیمت غیر نقدی به ریال 542,000
قیمت نقدی به ریال 492,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه CH2*16MB/CHI
مشخصات LCD 2*16 GREEN WHIT B/L
سازنده M12 ##TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه LMB402CBC
مشخصات LCD (C) 2*40 GREEN
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 630,000
قیمت نقدی به ریال 565,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه RF0802A-Y/G
مشخصات LCD 2*8 GREEN
سازنده m40
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه LCM0802B-NSW
مشخصات -BBW 2*8 PINS IN SIDE BLUE
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه LCM0802A-NSW
مشخصات -BBW 2*8 PIN IN BOTTOM BLUE
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه LCM0802A-NSW
مشخصات -BBW 2*8 PIN IN BOTTOM BLUE
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه LCM0802A-FL-
مشخصات YBW 2*8 GREEN PINS IN BOTTOM
سازنده M40 LON
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه LCM0802A-YBS
مشخصات LCD 2*8 GREEN (GHJ)
سازنده !!M40 WI
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه LCD 6DIGIT
مشخصات REFLECTIVE ( )
سازنده !!M12 WIN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه CH4*16/BLUE
مشخصات LCD 4*16 BLUE WITH B/L
سازنده !!TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه CH2*8B
مشخصات LCD 2*8 GREEN WITH B/L SIDE
سازنده m40 GBM
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه CH4*16/TECH
مشخصات LCD 4*16 GREEN WITH B/L
سازنده N/STECH m9
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 780,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه TS0802A-1
مشخصات LCD 2*8 BLUE 14PIN(W)
سازنده M12 TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه GR64*128B/L
مشخصات LCD 64*128 GREEN B/L
سازنده !TECH N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه DGK-1804G-4
مشخصات LCD BACKLIGHT 6DIGIT 5-6v (M2)
سازنده !!M40
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه GR64*240MB
مشخصات LCD 64*240 GRAPHIC WITH B/L M
سازنده N/S CASIL
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,001,094
قیمت غیر نقدی به ریال 826,455
قیمت نقدی به ریال 723,055
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TS12864A-2*
مشخصات LCD 64*128 GREEN ORG
سازنده N/S TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه GR64*240MN
مشخصات LCD 64*240 GRAPHIC NORMAL M
سازنده N/S AMPIRE
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,217,546
قیمت غیر نقدی به ریال 944,521
قیمت نقدی به ریال 854,520
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه LCD 8 DIGIT
مشخصات WDN1308-NBB-#00
سازنده !!M40
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه LGM12864H-NS
مشخصات W-BBS SMALL BLUE
سازنده M6
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,095,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه LCD 4.3INCH
مشخصات
سازنده PSR N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه TOUCH64*128
مشخصات TOUCH 64*128 (32) (S2*)
سازنده m12
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه WF35CTIBCDB#
مشخصات LCD TFT 240*320 SMALL COLOR
سازنده N/S ! WINS
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,240,000
قیمت نقدی به ریال 1,130,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه MDLS-20433
مشخصات STN 4*20 WITHOUT BACKLIGHT (Q)
سازنده M11 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه LCD 5INCH
مشخصات
سازنده N/S PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,452,000
قیمت نقدی به ریال 1,320,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه WH1602B-TMI
مشخصات LCD 2*16 BLUE WINSTAR
سازنده !!m42
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه CH2*20LB
مشخصات LCD 2*20 BLUE WITH B/L
سازنده !!M12 TECH
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه TS2040-1V1.5
مشخصات LCD 4*20 BLUE
سازنده M12 TEC
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه DMF50521NBU
مشخصات LCD 64*240 GRAPHIC BLUE
سازنده N/SOPTREX*
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه WH1602A-TMI
مشخصات LCD 2*16 BLUE BIG BOARD (PT)
سازنده !!m42 WIN
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700,000
قیمت نقدی به ریال 1,530,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه TS240128D-1/
مشخصات BACKLIGHT WHITE
سازنده N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه LCD 7INCH
مشخصات
سازنده N/S PSR
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,720,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه WH2002A-TMI
مشخصات -JT# LCD 2*20 BLUE
سازنده !!M42
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه LGM240128A1-
مشخصات NSW-BBS-T1 BLUE
سازنده LONG !N/S
دسته بندی LCD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,035,000
قیمت نقدی به ریال 1,850,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh