مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:51:12 1398/7/24
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SCREW1CM (K)
مشخصات 1CM
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 80
قیمت نقدی به ریال 70
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FISH (48
مشخصات
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 250
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TBS 004
مشخصات TESTPOINT BS.SP PIN 1*16 TIN
سازنده N/S
دسته بندی TEST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 472
قیمت نقدی به ریال 373
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TESTPOINT*
مشخصات RT-09NT-1.5E 1.57*13.1
سازنده N/S
دسته بندی TEST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SPACER B(29)
مشخصات +PLASTIC
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FISH//
مشخصات
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SPACER S(30)
مشخصات +PLASTIC
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 708
قیمت نقدی به ریال 549
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SP PLASTIC
مشخصات *
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه NUT***
مشخصات
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SCREW
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850
قیمت نقدی به ریال 750
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه NUT**
مشخصات ( ) LED
سازنده ##
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850
قیمت نقدی به ریال 750
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه NUT
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850
قیمت نقدی به ریال 750
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FISH.
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FDD1.25-250
مشخصات
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950
قیمت نقدی به ریال 850
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SP11*7
مشخصات SPACER 1.1CM METAL(7MIL)
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,063
قیمت نقدی به ریال 877
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SP3*2
مشخصات SPACER 0.3CM (2MM)
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SP8*5
مشخصات (55)
سازنده ##N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SP5*35C (23)
مشخصات SPACER 5*35
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SP HTP 306
مشخصات CODE 1 PLASTIC
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FISH-M
مشخصات
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SP5-H (21)
مشخصات +SPACER 0.5CM METAL
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SPACER2CM(28
مشخصات PLASTIC
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,752
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FISH-FS (32)
مشخصات STRAIGHT( ) (M
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SP6-H (25)
مشخصات SPACER 0.6CM METAL
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100
قیمت نقدی به ریال 1,900
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SP4*7 (13)
مشخصات 0.4CM METAL (7INCH)
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SP R**
مشخصات 2CM
سازنده B44 N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SP L
مشخصات
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FISH-LS
مشخصات (9)
سازنده ## m6
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SP7-H (40)
مشخصات SPACER .7CM METAL
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SP5*7 (33)
مشخصات SPACER 0.5CM METAL(7MM)
سازنده ##m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SPACER2.5(22
مشخصات PLASTIC 2.5CM
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه SP8-H (34)
مشخصات 0.8CM
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FISH-S
مشخصات (4)
سازنده ## m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SP6*7 (19)
مشخصات SPACER 0.6CM METAL(7MM)
سازنده ## m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,250
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SP12-H
مشخصات 12MM (57)
سازنده M3##
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SP10-H (18)
مشخصات SPACER 1CM METAL
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,650
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SP7*7 (45)
مشخصات +SPACER .7CM METAL(6MM)
سازنده ##m6
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,750
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه NUT/M
مشخصات
سازنده ## *
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FISH-FR (31)
مشخصات FISH R/A
سازنده !!M3 006
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SP8*7 (56)
مشخصات
سازنده ##m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,550
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SP10*7 (35)
مشخصات SPACER 1CM METAL(6MM)
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,100
قیمت نقدی به ریال 2,800
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SP R
مشخصات
سازنده B44
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,150
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SP15-H (16)
مشخصات SPACER 1.5CM METAL
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,900
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TESTPOINT41
مشخصات TESTER
سازنده m3 ##
دسته بندی TEST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SP5-INCH(15)
مشخصات 0.5CM METAL(6INCH)DB**
سازنده M3##
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SP12*7 (53)
مشخصات 12MM
سازنده ##m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,800
قیمت نقدی به ریال 3,400
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SP15*7 (36)
مشخصات SPACER 1.5CM METAL(6MM)
سازنده ##m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,650
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه FISH CIRCLE
مشخصات -
سازنده omid M5
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SPACER (49)
مشخصات 6MM HTS PLASTIC
سازنده M6
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SP20-H (14)
مشخصات +SPACER 2CM METAL
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,800
قیمت نقدی به ریال 4,300
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SPACER1CM H
مشخصات PLASTIC HTS310 (GAL12)
سازنده M6
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SPACER15
مشخصات PLASTIC H12.5 (GAL12)
سازنده M6
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SPACER1CM(24
مشخصات PLASTIC
سازنده M6
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SP25-H (12)
مشخصات +SPACER 2.5CM METAL
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SP20*7 (37)
مشخصات SPACER 2CM METAL(6MM)
سازنده ##m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SP25*7 (38)
مشخصات SPACER 2.5CM METAL(7MM)
سازنده ##m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه SP30-H (10)
مشخصات +
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SP30*7 (39)
مشخصات SPACER 3CM METAL(6MM)
سازنده M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,250
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه SP35-H (8)
مشخصات +SPACER 3.5CM METAL
سازنده ##M3 *
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه SP35*7 (7)
مشخصات +SPACER 3.5CM METAL(6MM)
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,300
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه SP40-H (6)
مشخصات +SPACER 4CM METAL
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,300
قیمت نقدی به ریال 7,550
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SP40 (5)
مشخصات +SPACER 4CM METAL(6MM)
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,400
قیمت نقدی به ریال 7,600
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SP45-H (4)
مشخصات +
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,600
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه SP45*7 (3)
مشخصات +SPACER 4.5CM METAL(7MM)
سازنده M3 ##*
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه SP50-H (2)
مشخصات +SPACER 5CM METAL
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,500
قیمت نقدی به ریال 9,500
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SP55*7 (17)
مشخصات SPACER 5.5CM METAL (6MM)
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SP50 (1)
مشخصات +SPACER 5CM METAL(6MM)
سازنده ##M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SP55-H (43)
مشخصات SPACER 5.5CM METAL
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,400
قیمت نقدی به ریال 10,400
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه SP70-H
مشخصات 70MM H (51)
سازنده M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه SP70*7 (52)
مشخصات 70*7 (52)
سازنده M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SP60-H (44)
مشخصات SPACER 6CM METAL
سازنده ## *M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه SP80-H
مشخصات (58) 8cm
سازنده M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,500
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه SP60*7 (41)
مشخصات SPACER 6CM METAL (6MM)
سازنده ## M3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه FISH MOZI***
مشخصات (C) /
سازنده M3
دسته بندی FISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه FISH MOZI**
مشخصات (D) 60CM /
سازنده N/S
دسته بندی FISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 37,879
قیمت غیر نقدی به ریال 28,336
قیمت نقدی به ریال 24,101
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه FISH MOZI*
مشخصات (B) /
سازنده M3 90
دسته بندی FISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه FISH MOZI
مشخصات (A) /
سازنده ##m6
دسته بندی FISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه FISH STERIO
مشخصات
سازنده M5
دسته بندی FISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه SOLDERINGIR.
مشخصات WATT
سازنده m3##GOOT/C
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه SP15
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh