مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:32:15 1397/9/22
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FISH-FM/R
مشخصات (SAMA)
سازنده
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FISH-FM
مشخصات (SAMA)
سازنده m3
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 10D270K
مشخصات
سازنده
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ARRAY2K 9PIN
مشخصات Z (R19)
سازنده ##
دسته بندی ARAY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SLOT7059
مشخصات SLOT 2*29 WIREWRAP
سازنده !!
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SOLD****
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SOLDERINGTIQ
مشخصات
سازنده ## GH1 ***
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SOLD OIL.
مشخصات 20gr
سازنده ## N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SOLD 0.8MIL*
مشخصات 0.8MIL 100gr 63 ZHONGSHI
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 62,230
قیمت غیر نقدی به ریال 51,949
قیمت نقدی به ریال 46,012
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SOLDER
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ELEMENT.
مشخصات
سازنده GOOT CHINA
دسته بندی ELEMENT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TOOL 9
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه DS-240
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 65,000
قیمت نقدی به ریال 54,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه ESDSA
مشخصات
سازنده ##PPD
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TOOL//
مشخصات YX-900M
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TOOL.......
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TOOL...
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه TOOL SMALL
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TOOL 11.
مشخصات RDEER
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FLAX .
مشخصات 1LIT
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SOLD.
مشخصات
سازنده ## 1m
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه DS-260
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 65,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TOOL TV502
مشخصات
سازنده CHIN
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TOOL 5
مشخصات 609-908
سازنده ##PROSKIT
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SOLDRINGTIP
مشخصات GOOT/CHINA
سازنده ##M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SOLDRINGTI**
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه TS15/CHINA
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TS11/CHINA
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FLAX BLACK
مشخصات 1LIT
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TOOL..
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 86,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه ELEMENT 40W
مشخصات
سازنده ##CHINA
دسته بندی ELEMENT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه TOOL TV501
مشخصات CHINA
سازنده CHI
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SOLD12
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SOLD ***
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه CS-2030RTS
مشخصات -
سازنده ##CHINA
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SOLD//////
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 92,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TOOL 2.
مشخصات PLATO
سازنده CHINA
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه VUO METER
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه TOOL TV109
مشخصات
سازنده !!CHINA
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TNI-U-109
مشخصات
سازنده ## TNI
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه LED TESTER
مشخصات
سازنده
دسته بندی TEST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TOOL/10
مشخصات MICRO-SHEAR
سازنده XURON
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه FLAX ISOPROP
مشخصات 1LIT ISOPROPYL
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TOOL 3
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TOOL TV105
مشخصات
سازنده CHIN
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 162,339
قیمت غیر نقدی به ریال 129,872
قیمت نقدی به ریال 109,555
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SOLDERINGTII
مشخصات ( )
سازنده m3
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TOOL 10.
مشخصات (GAL16)
سازنده M3
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه FLAX GREEN
مشخصات 1LIT SMD
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SOLD 0.8MIL
مشخصات 0.8MIL 250gr 63 ZHONGSHI
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 155,576
قیمت غیر نقدی به ریال 129,872
قیمت نقدی به ریال 115,033
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه TQ-77/CHINA
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SOLD
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه REMOT315MHZ*
مشخصات (S385)
سازنده
دسته بندی REMOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 1PK-118T
مشخصات
سازنده proskit
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SOLD OIL*
مشخصات 100gr
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه LAA110
مشخصات SSR DPST 8P (X) (G244)
سازنده M !!N/S
دسته بندی SSR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه DP-366D
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه ECS820B
مشخصات DIGITAL MULTIMETER
سازنده N/S
دسته بندی ECS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 216,453
قیمت غیر نقدی به ریال 165,292
قیمت نقدی به ریال 131,465
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SOLD......
مشخصات CP-3015
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 135,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه TS15
مشخصات SA-7
سازنده ##ZAYT/VEN
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه FLAX F3
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FLAX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 168,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TQ-77HP/
مشخصات
سازنده GOOT/CHINA
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 158,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SOLD3
مشخصات 10M
سازنده C42
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه ED002 40WATT
مشخصات
سازنده EMPIRE
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه CP-2015F/GOO
مشخصات 2MM 1.5M WICK GOOT
سازنده !!N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه 900M-T-B
مشخصات M-T-IS
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SOLDRINGERTH
مشخصات 60W
سازنده ERSA
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه VERTEX40W
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه TS11
مشخصات
سازنده ##GOOT N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه FLAX LIQUID1
مشخصات FLAXBLUE
سازنده M
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PD-610
مشخصات plcc
سازنده N/S PROSK
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه R-48A
مشخصات
سازنده N/S GOOT
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 205,000
قیمت نقدی به ریال 186,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه TOOL 5.
مشخصات
سازنده ##PROSKIT
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه HANDI-VAC
مشخصات SMD
سازنده ZAYTRONIX
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 212,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 6PK-223
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 324,679
قیمت غیر نقدی به ریال 236,130
قیمت نقدی به ریال 197,196
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه TQ77-RT
مشخصات
سازنده CHINA
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه CP20Y
مشخصات 2MM 2M
سازنده GOOT
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 900M.376.933
مشخصات
سازنده QUTCK
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 8PK-611D
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه N452-T-I
مشخصات
سازنده ##HAKKO
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه FLAX RED
مشخصات P200
سازنده ##WATERING
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه FLAX ORANGE
مشخصات 1LIT
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه FLAX YELLOW
مشخصات 1LIT
سازنده ##WIRING
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TOOL.
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 238,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه GS-108
مشخصات CHINA
سازنده CHINA
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه SOLD **
مشخصات SN-002
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه FLAX LIQUID
مشخصات 1LITBLUEP100 ( )
سازنده ##M3 ACTI
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه SOLD//
مشخصات 100WATT CHINA
سازنده GOOT
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه FLAX LIQUID*
مشخصات WHITEP800 ( )
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه SILICON100
مشخصات 100g
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 234,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه XYB03-JP
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 235,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه ZAREBIN/MT
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه FLAX PINK
مشخصات 1LIT
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 265,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 1PK-727
مشخصات
سازنده PROSKIT
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 264,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه YX208
مشخصات
سازنده !!m3 053
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 1PK-V01
مشخصات 1PK-701
سازنده ## GH1
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه CS-20/30RT-S
مشخصات -SB ORIGINAL
سازنده GOOT
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه SOLD OIL
مشخصات 50gr
سازنده LOADCELL
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 8PK-101K
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه CP-2015F
مشخصات 2MM 1.5M
سازنده CHINE
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه 900M-T-I
مشخصات
سازنده m ##BEST
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh