مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 12:49:48 1399/8/8
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه ATMEGA16-8A
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 81,170
قیمت غیر نقدی به ریال 68,479
قیمت نقدی به ریال 61,349
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه ATMEGA16-16A
مشخصات 16AU SMD 16A
سازنده N/S
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 77,923
قیمت نقدی به ریال 67,923
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه AT89C1051/AT
مشخصات CMOSROMCONTROLER24PIN8BIT(F649
سازنده ATM* m30
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ATMEGA163L
مشخصات 4PI(X491)
سازنده ATMEL N/S
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 101,537
قیمت نقدی به ریال 92,025
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه ATMEGA128-16
مشخصات M-CONT SMD 4K (N840)
سازنده ## N/S
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 143,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ATMEGA16A-
مشخصات 16AU SMD (N843)
سازنده !!M40
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ATMEGA162
مشخصات V-8PU (N972)
سازنده !!M3
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه ATMEGA16L-8
مشخصات 18AU SMD (N841)
سازنده BOX M40##
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه ATMEGA16-16P
مشخصات 16PUDIP 40PIN (4.5-5.5V)(N884)
سازنده ## M40
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه ATMEGA128L-8
مشخصات -8AI SMD 26 (N983)
سازنده ## M35
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ATMEGA168-20
مشخصات SMD -20AU (N845)
سازنده !!M33 AT
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه ATMEGA103-6A
مشخصات I SMD (Q940)
سازنده !! m3
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 590,000
قیمت نقدی به ریال 535,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه ATMEGA168A
مشخصات -PU DIP28 ORGINAL (V219)
سازنده !! M40 AT
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه ATMEGA162-16
مشخصات PU (N972)
سازنده M33
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 810,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه AT89C51RC
مشخصات 24JC PLCC 44PIN(J4(L164(I4)I5
سازنده m9 *ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 825,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه ATMEGA128A
مشخصات -AU ***SMD TQFP64 (N885)
سازنده !!M40
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 870,000
قیمت نقدی به ریال 790,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه AT89C51RC-24
مشخصات PU DIP-40 (F496)
سازنده ! M11
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه ATMEGA16A-PU
مشخصات 16PU DIP (N884)
سازنده !!M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 920,000
قیمت نقدی به ریال 830,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه AT89C51ED2
مشخصات RLTUM VQFP44 (E5)
سازنده m40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 968,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه ATMEGA169PV
مشخصات 8AU IC AVR MCU 8MHZ SMD(N846)
سازنده M40
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,430,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ATMEGA1284-P
مشخصات -PU PDIP40 (N850)
سازنده !!M30
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه ATMEGA1280-
مشخصات SMD TQFP100 (N930)
سازنده !!M40
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه ATMEGA16L-8A
مشخصات
سازنده ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه ATMEGA163-8P
مشخصات
سازنده
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه AT89C5131A
مشخصات S3SUM PLCC (T486)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh