مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 16:31:11 1399/7/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TL341/TEX
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 2F2537P1/TEX
مشخصات (B) Z (G601)
سازنده ##
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,900
قیمت نقدی به ریال 2,650
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه M53206/MIT
مشخصات (N682)
سازنده MIT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TVC80041/PAN
مشخصات 8-BIT BUS COMP SHIFT STORE LA
سازنده N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,598
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 3,067
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TA75339P
مشخصات TL7702
سازنده N/S TOS
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,100
قیمت نقدی به ریال 3,700
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه MOC3022/QTC
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی OPTO
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,313
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه TDA7274
مشخصات LOW VOLTAGE SPEED REGULATOR
سازنده N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SL31278
مشخصات
سازنده FAI
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه S234CP
مشخصات
سازنده SIE
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,800
قیمت نقدی به ریال 5,250
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 53C256/HYU
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SN751503N
مشخصات (F741)
سازنده TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TDA7284/ST
مشخصات RECORD PLAY BACKCIRCUITS(H309)
سازنده ST 23
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,500
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TMS3716/TEX
مشخصات
سازنده TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SN75158P
مشخصات DIP DRIVER
سازنده N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 6,574
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه MB614Y/FAI
مشخصات
سازنده FAI/JAPAN
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه P9814/WX
مشخصات 16dip (N449)
سازنده
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه HY6466-10/HY
مشخصات
سازنده HYU
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SN75498N
مشخصات (F471)
سازنده TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 81256-15/FUJ
مشخصات (F589)
سازنده
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TCA312
مشخصات ANALOG COMPRATOR
سازنده SIM N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه MB418/WX
مشخصات
سازنده WX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه MC10131L
مشخصات
سازنده MOT N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 11,806
قیمت نقدی به ریال 9,862
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه MCM6665/MOT
مشخصات BP-20 (G580) K
سازنده MOT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه HN613256/HIT
مشخصات
سازنده HIT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه UM91610
مشخصات
سازنده UMC N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,293
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 14,243
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه M5117/MIT
مشخصات SRAM 2K*8 16KBIT
سازنده N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 21,647
قیمت غیر نقدی به ریال 16,529
قیمت نقدی به ریال 14,243
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه TBP28542
مشخصات
سازنده TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه TP50981/NAT
مشخصات
سازنده NAT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 75108
مشخصات 2A K W(F786) SH
سازنده TEXM3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TVC80044
مشخصات 74HC08
سازنده m3 MUT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TDA7233
مشخصات 1W AMP WITH MUTE VOLT(H210)
سازنده !!ST
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه ZTX948
مشخصات PNP 40V 4.5A (X277)
سازنده M11
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TLV2334/TEX
مشخصات QUADLOW-VOLTAGELOW-POWER(F848)
سازنده m3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه NE558/SAM
مشخصات /KA558 DIP 16PIN (N477)
سازنده SAM m9
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه NJM2903D/JRC
مشخصات N2 (N620) TUNING SIGNAL PROT
سازنده !! m28
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه U4076/TEM
مشخصات TONE-PULSE RINGERGERMAN (R289)
سازنده M3 TEM
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TLC254/TEX
مشخصات N8 OPAMP (N51)
سازنده M3 TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 0372DP1
مشخصات N1 TL0372 (B) 8PIN (F897)
سازنده M11 MOT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه MAX485/MAX
مشخصات +MAX485CPA DIP (G368)
سازنده !! M40
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه MT62C256P-70
مشخصات MT62C256P-70LL
سازنده MIT N/S
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 54,113
قیمت غیر نقدی به ریال 42,503
قیمت نقدی به ریال 36,154
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه UM91611
مشخصات (G) MG4
سازنده BOX m3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TLC25L4BCN
مشخصات (G649)
سازنده m3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TL496CP/TEX
مشخصات 8pin (N49)
سازنده m3 TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TDA2822/ST
مشخصات BRIDGE AMPLIFIRE(P)(3)(H350)
سازنده ST M11
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه LS1240/ST
مشخصات SMD SO8 TWO TONE RINGER (I5)
سازنده M12 ST
دسته بندی RINGER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه LH531491/SHA
مشخصات (G)
سازنده
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TP3067
مشخصات 20p +A-LOW FILTER(X)(F955)(2A)
سازنده NAT *
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,500
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TMS1000/TEX
مشخصات (F958)
سازنده TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 43,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه LM339/ST
مشخصات T1LOW OFFSET VOLT(X)2A(N558) F
سازنده M12 TEX/O
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SN75431P
مشخصات (F842)
سازنده m3 TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه M3763A-1A
مشخصات 6 SOUND LOW ALARM (N776)
سازنده !! M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TC5501/TOS
مشخصات (F558)
سازنده TOS
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 61,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SN751177N
مشخصات SMD (K385)
سازنده !!TEX N/S
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,000
قیمت نقدی به ریال 57,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه UM3483
مشخصات MUSIC IC (F858)
سازنده M3 UMC BOX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه NJM386D/JRC
مشخصات POWER AMPLIFI 8DIP (N476)R
سازنده !!M40 ORG
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه MC33063API
مشخصات (3)MC33063AP1 + DIP8 (N376)
سازنده !!M10 MOT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 92,000
قیمت نقدی به ریال 76,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه U2164D/MME
مشخصات 16PIN ZA9 K (F726)
سازنده MME M30
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه 4864/HIT
مشخصات 4164
سازنده m30 HIT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه 4864-3/HIT
مشخصات RAM 4164 (Q423)
سازنده m30 HIT
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 4164
مشخصات RAM KM4164-10 4864 2164(N257)
سازنده m30 ##HIT
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه X2444
مشخصات (N35) COPY
سازنده !!M30 XICO
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 96,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SN75115N
مشخصات DUALDIFFLINEREC AK(F687)16PA*
سازنده M33 DIP
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه 34012/MOT
مشخصات (N279)
سازنده M5 MOT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه 3403/ST
مشخصات 400 MC3403 (N377)
سازنده ST M33 *
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه ICL7660
مشخصات TC SMD SOIC8 (K252) R(M21(HH*)
سازنده !!M40
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه TL497ACN/TEX
مشخصات T1 (A5)(X)(F998)
سازنده !!m30
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 135,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SN75189AN
مشخصات 1489 (H) F (F693)
سازنده !!TEX M40
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه TP5088/NAT
مشخصات A (F954)
سازنده !!NAT M30
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 145,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه ICL7660SCPA
مشخصات (B)(N715) 8PIN TO ORG A6
سازنده !!M40
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه XR4151CP
مشخصات R F TO VOLTAGCONVERTER (F881)
سازنده !!M40
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه LH1056/SIM
مشخصات T1 HIGHVOLTOPTOCOUPLER(F265)
سازنده !! OPT m3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 182,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه MC1146818
مشخصات
سازنده MOT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TC514256/WX
مشخصات (F401) TO
سازنده WXM3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 3302/SIE
مشخصات COMPARATOR 18 PIN (N209)
سازنده SIE M3
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه UM3481/UMC
مشخصات G (N18)
سازنده UMC M11
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 7611/HAR
مشخصات LOW POWER OPAMP(N662)
سازنده !!M35INTER
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه 75188
مشخصات LINE DRIV RS-232 (F691)F(H)
سازنده M40 1488
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 2716/AMD
مشخصات EPROM W A* (F826)
سازنده ##M3 SGS
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه 2211/XR
مشخصات 14PIN DIP TONE DECODER(F932)
سازنده m6
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه UPD2114
مشخصات X4 SRAM 18P
سازنده M10
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه UPC774D
مشخصات
سازنده m3 NEC
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه UM6264B-10L
مشخصات DIP28 (X459)
سازنده m33 ORGI
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه HY6264-10/HY
مشخصات F WIDECMOS SRAM 8K (X459)(E)
سازنده !!M33 *HYN
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 534256/HYN
مشخصات
سازنده M3 HYU
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه SN75160BN
مشخصات (F742)
سازنده !!m33 TEX
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه HM6167/HIT
مشخصات (N799)
سازنده !! m30 HIT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 315,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه M48T129Y-70P
مشخصات (2A) (F103)(MG0) ORIGINAL
سازنده !!M9
دسته بندی RAM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه LM302/NAT
مشخصات (H851)
سازنده m9 !!
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 82C55AC2/OKI
مشخصات 2A(G879)(MG0) (X) Q
سازنده !!OKI M10
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 8253-2/NEC
مشخصات 066 (F490)
سازنده NEC m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 82C55/PLCC
مشخصات PLCC (X) (C) (S638)
سازنده m9 OKI
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه 82C53-2/OKI
مشخصات NEC (F591)
سازنده M12 ##
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه 2206CP/XR
مشخصات WAVEFORMGENERATOR(F984)(Z3)ORG
سازنده M40
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه MT9042CP
مشخصات PLCC (K228)(2A) 28PIN(X) (J4)
سازنده
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه MT9042
مشخصات MT9042BP 28PIN PLCC
سازنده
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MT9075AP/MIT
مشخصات PLCC (N343)
سازنده ##MIT
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه MC68EC000FN8
مشخصات PLCC6868EC000FN10(X(Y622)BM(I5
سازنده M9 5
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه 8255-AC2/NEC
مشخصات A6(F548)ORG(MG3)TO PRO PER IN
سازنده ##NEC m35
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 480,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه 8085AHC-2/NE
مشخصات A6 (F491) TO
سازنده INTELM30
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه MC1709/FORMA
مشخصات LM709CN 14PIN (N479)
سازنده N/S !!M33
دسته بندی COMP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 510,000
قیمت نقدی به ریال 460,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh