مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 12:49:48 1399/8/8
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه UFL
مشخصات (S522)
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه TAG 125K
مشخصات k
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه MIFRE
مشخصات MIFRE
سازنده !!n/s
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ASK-9158*
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه H1012NLT
مشخصات SMD (P*) XFRMR MODULE
سازنده ORG m9
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PC-JC02-433
مشخصات (L516) ***
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DPS MODULE
مشخصات DISPLAY POWER SUPPLY MODULE
سازنده !! N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 29,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 4B08B-BJ3-00
مشخصات SURGE LINE PROTECTION MODULE
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه RECIVER 0-1
مشخصات MODULE RECIVER 0-1 WITHMC3361B
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه MODULE
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه MODUL
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه NCODER
مشخصات MODULE NCODER
سازنده !! N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 43,000
قیمت نقدی به ریال 39,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه RXM2013-433
مشخصات (T646)RXM2013 433
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه GFT809
مشخصات FM TRANSMITER
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 47,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TX5-454AL5
مشخصات 11.9808MHZ (I2)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TX177L
مشخصات (GH2)
سازنده M9
دسته بندی COUNT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه MQ BOARD
مشخصات MQ
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 86,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HM-R-915
مشخصات radio reciver module freq 915M
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 96,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PCR1A
مشخصات 315MHZ (E8)
سازنده m3!!MODULE
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PAM8403
مشخصات MOJOL AMPLIFIER (E5) (S539)
سازنده M -
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ATK-HC05
مشخصات
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه USB TO RS232
مشخصات USB TO RS232 CABLE (B)
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PCR1A.
مشخصات 433MHZ
سازنده !!m3 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 116,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه RF-500TB-125
مشخصات 60 DC MOTOR
سازنده m3!!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه ASK433*
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی 433
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MOJOL DRIVER
مشخصات LCD2*16(T996)
سازنده M5 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه MP3TP16P
مشخصات MP3
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه GY291
مشخصات MODOUL ADXL345 (I224)
سازنده M6 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه ADXL335*
مشخصات ANALOGE GY-61 MODULE (S75)
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه RXB22/315MH
مشخصات + (I569)
سازنده m5 ek
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PAM8610*
مشخصات (S443)
سازنده M3 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MP3 PLAYER
مشخصات (L411) PLAR
سازنده N/S PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه ASK-433
مشخصات MOJOL RECEVER B16
سازنده M11 85B
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه RXB22 433MHZ
مشخصات S54)
سازنده M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه RXB22 315MHZ
مشخصات (S172)(BT)WITH XTL
سازنده !!M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه ASK-315
مشخصات (S224)
سازنده #85B!! M11
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه XS3868
مشخصات MOJOL VER3.0
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 188,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه ARDUINO PRO
مشخصات MINI 5V (S284)
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه RADIO MAJOL
مشخصات RADIO MADULE
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 178,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه USB TO SER *
مشخصات USB TO SERIAL TTL (E8)
سازنده m3 PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه GY-50
مشخصات L3G4200DGYROSEN MODULE(S112)
سازنده PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه RX-3 433MHZ
مشخصات 433MHZRECEIVER4-CHANAL(M6)I347
سازنده m11
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه HX711*
مشخصات MOJOL GREEN (S152) (K THERMO)
سازنده !!M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه LM2596
مشخصات DECRES(L376) (H4**(M2)(BS)
سازنده M11!!090
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه HLK-M35
مشخصات V3.1 MOJOL (S208)
سازنده PSR N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 237,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه ADXL345
مشخصات MODULE GY291 (T102)(GH)
سازنده m11
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه USB TORS485
مشخصات
سازنده M10
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه USB TO SERIA
مشخصات USB TO SERIAL PL2303(Y666)
سازنده M11
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه USB TO RS485
مشخصات (S361) 2pin (P11)
سازنده ##PSRM10
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه QUECTELM35FA
مشخصات WIRELESS MODULE (E3)
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 340,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه DHT11
مشخصات HUMIDITY TEMPERATURE(L314(M22)
سازنده !!M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 285,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه MPU6050*
مشخصات (T116) IMU GYRO (H4**
سازنده !!M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 265,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه ARDAINO NANO
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BMP085
مشخصات (Y339)
سازنده !!BOSC N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 285,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه XL6009
مشخصات MODULE(LM2577)(L316)(M7)
سازنده M11 090
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه REMOT433
مشخصات (T667) REMOT
سازنده M3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه NRF24L01
مشخصات RFRECIEVER (L717) DIP
سازنده M12 PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه NRF24L01
مشخصات RFRECIEVER (L717) DIP
سازنده M12 PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه A4988
مشخصات MODULE DRIVER MOTOR(T635)M40
سازنده !!M12 85b
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه GY-30
مشخصات MOJOL (S559)(E7)
سازنده !!M35
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 315,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TCS3200MOJOL
مشخصات MODOUL (I158)(M22)
سازنده m3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PAM8610
مشخصات
سازنده N/S M
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه HMTR-433
مشخصات 6PIN HMTRP433
سازنده !! N/S
دسته بندی IR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 385,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه TCP/IP TO TT
مشخصات IP TO TTL TCP232 (S670)MOJOL
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه GY-906
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه U-BLOX 5ROM
مشخصات -BASEDNEOGPSRECEIVER MODULE(SH
سازنده N/S 16*12.
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 410,000
قیمت نقدی به ریال 370,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه BMP180
مشخصات ABS PRESSURE SENSOR(S100) GY68
سازنده !!M9
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 410,000
قیمت نقدی به ریال 370,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه RC522/RFID
مشخصات CARD+TAGMIFER13.56M (BM)(S233
سازنده m40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 405,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MMA7455
مشخصات ACCELEROMETER (Y257)
سازنده M3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه ESP8266EX-
مشخصات -01S MODULE (P*) (BM)
سازنده !!M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه RFM23BP
مشخصات MODULE RFM12BP
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه GY-80
مشخصات Magnetic AcceleraGyroscop(S228
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه ESP8266EX
مشخصات -01 MOJOL WIFI (T936)(BJ)
سازنده !! M30
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه RFM12-B
مشخصات RFM12-B-433-D(S2*
سازنده !m5
دسته بندی MOJOL915
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 505,000
قیمت نقدی به ریال 455,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه IR***
مشخصات
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 510,000
قیمت نقدی به ریال 460,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه TCP/IP TO T
مشخصات IP TO TTL
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه ESP8266-07
مشخصات MOJOL WIFI TO SERIAL(S173)
سازنده !!M35
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه 36MB40A
مشخصات MODULE (BAL6)
سازنده !!m3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,000
قیمت نقدی به ریال 513,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه ENC28J60
مشخصات (L364) MODULE (GH*)
سازنده M9
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 520,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه VHF36-14IO5
مشخصات 800- 600V 40A 2DIOD 2TR
سازنده 20A N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه WIFI01
مشخصات HLK-RM04
سازنده N/S## PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه THREE COLOR
مشخصات 128M*256M 2R1G P16 SCAN 1/4
سازنده FE
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه MOJOL LED
مشخصات MOJOL LED GREEN 16*32
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه EM18
مشخصات RFID READER MODULE (L359)P15*
سازنده PSR M3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه USB TO WIFI
مشخصات USB TO WIFI/LAN/RS232
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه HX711/
مشخصات MOJOL (RED) (T989)(39)(40)
سازنده !!M40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TLG09UA01
مشخصات WIFI TO SERIAL MOJOL (Y996)
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه ESP8266-12E
مشخصات MOJOL WIFI 2.4GHZ (S143)
سازنده !!M33
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 660,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه HMT433
مشخصات 3PIN (L925)(THERMO)
سازنده !!M33
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 760,000
قیمت نقدی به ریال 690,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه MOJOL LED.
مشخصات MOJOL LED RED 16*32
سازنده M3
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه KOB RS232 TO
مشخصات CONVERTER ADAPTER
سازنده 090 M11
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه HMR433
مشخصات 4PIN (L684 ) (BT)
سازنده !!m33
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه GY-9255
مشخصات (S491)
سازنده M5 PSR
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه GY-282
مشخصات
سازنده M1 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه GY-271
مشخصات Magneticfield(T992)
سازنده M40 3-3N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 792,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه LED MODULE
مشخصات LEDMODULE P4 FULL COLOR
سازنده
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 815,000
قیمت نقدی به ریال 738,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه ESP8266-12F
مشخصات -12F (M40)
سازنده !!m40
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه NRF24L01**
مشخصات NRF24L01+SMB (AMP+ANT) (T131)
سازنده M3 N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 930,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه HC-05
مشخصات (L380)
سازنده N/S M9
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 990,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه GYGPSV3-M8N
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,050,000
قیمت غیر نقدی به ریال 102,000
قیمت نقدی به ریال 936,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh