مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:01:46 1399/4/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JACKPOWER10
مشخصات JACKPOWER MAIL R/A
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه JACKPOWER8
مشخصات JACK R/A MAIL
سازنده m3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه JACKPOWER7
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه JACKPOWER6
مشخصات JACKPOWER MAIL R/A
سازنده m3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه JACKPOWER4
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه JACKPOWER1
مشخصات MAIL
سازنده N/S M3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JACKPOWER2
مشخصات JACKPOWER FEMAIL
سازنده M3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه JACKPOWER9
مشخصات JACKPOWER FEMAIL
سازنده !!M9
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه JACKPOWER11
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده M3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه JACKPOWER5
مشخصات JACKKPOWER MAIL
سازنده ##m9
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه JACKPOWER16
مشخصات JACK MAIL
سازنده M3 ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه JACKPOWER15
مشخصات JACK A MAIL
سازنده M9
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه JACKPOWER14
مشخصات JACKPOWER FEMAIL Z
سازنده m3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه JACKPOWER13
مشخصات K JACKPOWER MAIL
سازنده ##M3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه JACKPOWER3
مشخصات MAIL
سازنده M9
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه JACKPOWER3
مشخصات MAIL
سازنده M9
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه JACKPOWER12
مشخصات MAIL
سازنده m3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه JACKPOWER17
مشخصات RIGHT ANGLE FEMAIL
سازنده m3
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh